Tính năng mới - HELP MEINVOICE

Tính năng mới

R58 (Phát hành ngày 14/03/2023)

1. Nội dung Mô tả
1.  Bổ sung tiện ích cho khách hàng khi hóa đơn sai sót thì cần phải xử lý thế nào mà không phải liên hệ tư vấn Từ phiên bản R58: Chương trình bổ sung tiện ích cho phép kế toán tra cứu cách xử lý từng trường hợp hóa đơn sai sót ngay trên phần mềm

Xem chi tiết tại đây.

Xem thêm:

2. Soát vé nhiều lần tại các điểm khác nhau và thiết lập được thời hạn sử dụng vé Xem chi tiết tại đây.
3. Xuất khẩu bảng tổng hợp ra Excel để kiểm tra, đối chiếu số liệu. Từ phiên bản R58: Chương trình đáp ứng xuất khẩu bảng tổng  hợp xăng dầu/khác Xăng dầu ra Excel phục vụ công tác quản lý tại đơn vị.

Tại giao diện xem chi tiết bảng tổng hợp dữ liệu, nhấn Xuất khẩu, chọn định dạng excel cần xuất khẩu.

 • Định dạng XLS: Là dạng tệp tin dành cho các phiên bản Microsoft Excel 2003 trở xuống.
 • Định dạng XLSX: Là dạng tập tin sử dụng cho các phiên bản Microsoft Excel 2007 trở lại đây.

Lưu ý: Chương trình thực hiện xuất bảng tổng hợp dữ liệu đang hiển thị.

4. Không bắt buộc ký số đối với vé thuộc hình thức không có mã của CQT Xem chi tiết tại đây.
5. Copy dữ liệu từ Excel vào form lập hóa đơn Xem chi tiết tại đây.
6. Lập hóa đơn có mã thay thế/điều chỉnh cho hóa đơn không mã và ngược lại  

Xem chi tiết tại đây.

7. In hàng loạt vé trên Bảng kê vé đã sử dụng Từ phiên bản R58: Chương trình cho phép in hàng loạt vé cùng lúc trên bảng kê vé đã sử dụng.

 • Với vé không mã của CQT: Chương trình chỉ thực hiện in đối với các vé có trạng thái gửi CQT khác trạng thái Không hợp lệ và trạng thái vé khác Vé đã bị hủy/Vé đã bị thay thế.
 • Với vé có mã của CQT: Chương trình chỉ thực hiện in đối với các vé Chờ cấp mã/Đã được cấp mã của CQT và trạng thái vé khác Vé đã bị hủy/Vé đã bị thay thế

Xem hướng dẫn: 

 

8. Chỉnh vị trí Thông tin đơn vịGhi chú xuống cuối vé với mẫu vé vận tải

Xem chi tiết tại đây.
9. Xem nhanh được số lượng, tổng tiền bán vé của từng nhân viên theo từng mẫu số, và in được báo cáo kết ca (theo ngày) Trước phiên bản R58: Để xem nhanh doanh thu bán vé của từng nhân viên vào cuối ngày, kế toán phải xem báo cáo, lọc ra theo từng nhân viên và tính tổng số vé, tổng tiền (hoặc xuất excel để tính toán) rất mất thời gian và dễ sai sót

Từ phiên bản R58 trở đi: Chương trình đáp ứng xem nhanh được số lượng/tổng tiền bán vé của từng nhân viên theo từng mẫu số, và in được báo cáo (theo ngày).

Xem chi tiết tại đây.

10. Trên biên bản hủy/điều chỉnh HĐ điện tử cho phép sửa lại nội dung theo nhu cầu Từ phiên bản R58: Chương trình cải tiến nội dung trên biên bản hủy/điều chỉnh hóa đơn điện tử như sau:

 • Sửa lại nội dung biên bản hủy/điều chỉnh theo hướng: Tách thông tin hóa đơn/phiếu xuất kho/vé bị hủy/bị điều chỉnh thành 1 dòng riêng và cho phép sửa lại nội dung “Hai bên thống nhất lập biên bản này để hủy/điều chỉnh … theo quy định” theo nhu cầu.

 • Bổ sung thêm 1 dòng nhập liệu phía dưới thông tin hóa đơn/phiếu xuất kho/vé bị hủy/bị điều chỉnh để nhập nội dung theo nhu cầu cầu (VD: Nhập thêm thông tin của HĐ thay thế, HĐ điều chỉnh)

11. Biên bản hủy/điều chỉnh cho phiếu xuất kho thể hiện tên là “phiếu xuất kho” thay vì “hóa đơn Từ phiên bản R58: Biên bản hủy/điều chỉnh cho phiếu xuất kho thể hiện tên là phiếu xuất kho thay vì hóa đơn như trước đây.

Lưu ý: Ở lần lập biên bản tiếp theo, chương trình sẽ hiển thị nội dung theo lần cập nhật gần nhất.

Xem thêm:

12. Cập nhật tên cơ quan thuế từ “Thị xã Phổ Yên” sang “Thành phố Phổ Yên” Từ phiên bản R58: Chương trình cập nhật tên cơ quan thuế từ Thị xã Phổ Yên sang Thành phố Phổ Yên.

Kế toán thực hiện sửa lại thông tin cơ quan thuế từ Thị xã Phổ Yên sang Thành phố Phổ Yên tại Hồ sơ hóa đơn điện tử, sau khi hồ sơ hóa đơn điện tử được cập nhật, chương trình sẽ tự động cập nhật thông tin này lên các tờ khai, báo cáo gửi đến CQT.

13. Lập lại bảng tổng hợp cho các hóa đơn đã gửi đến CQT qua bảng tổng hợp và bị phản hồi HĐ không hợp lệ Từ phiên bản R58: Chương trình cải tiến bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn khác Xăng dầu như sau:

1. Đối với Bảng tổng hợp lần đầu/bổ sung:

Chương trình lấy lên cả hóa đơn đã lập bảng tổng hợp lần đầu/bổ sung nhưng bị cơ quan thuế phản hồi HĐ không hợp lệ.

2. Đối với Bảng tổng hợp sửa đổi:

Chương trình lấy lên cả hóa đơn có trạng thái HĐ là Hóa đơn đã bị hủy không có hóa đơn thay thế.

Xem chi tiết tại đây.

14. Cập nhật Tổng đài tư vấn trên meInvoice web Từ phiên bản R58: Website meInvoice cập nhật thêm thông tin Tổng đài tư vấn.

R57 (Phát hành ngày 02/02/2023)

Nội dung Mô tả
1. Cho phép tra cứu tình trạng hoạt động của người mua để đảm bảo tính hiệu lực của hóa đơn Xem chi tiết tại đây.
2.  In nhanh hóa đơn từ số … đến số …

Từ phiên bản R57: Chương trình cho phép lọc danh sách hóa đơn (của 1 ký hiệu) theo số hóa đơn (từ số – đến số) phục vụ công tác in ấn, quản lý theo nhu cầu tại đơn vị.

Xem chi tiết tại đây.

3. Lưu lại thông tin HĐ đang nhập liệu trong trường hợp mất mạng, mất điện đột ngột để không mất thời gian nhập lại Trước phiên bản R57: Trường hợp mất mạng/mất điện đột ngột, chương trình sẽ không lưu lại dữ liệu hóa đơn đang nhập dở. Đơn vị phải thực hiện thêm mới hóa đơn khác, rất mất thời gian (có những hóa đơn nhập đến hàng chục dòng hàng hóa)

Từ phiên bản R57: Chương trình lưu lại thông tin đang nhập liệu khi thêm mới hóa đơn.

Trường hợp có hóa đơn đang nhập liệu dở chưa được lưu, ở lần thêm mới hóa đơn tiếp theo, chương trình cho phép khôi phục lại dữ liệu hóa đơn chưa lưu trước đó để kế toán tiếp tục nhập liệu giúp tiết kiệm thời gian.

Lưu ý: Thực hiện tương tự với hóa đơn bán lẻ xăng dầu, phiếu xuất kho.

4. Cho phép xem nhanh trạng thái lập thông báo sai sót của 1 hóa đơn Xem chi tiết tại đây.
5. Lọc nhanh được danh sách hóa đơn bị từ chối cấp mã theo Ký hiệu hóa đơn/vé Xem chi tiết tại đây.

 

 

6. Xuất excel danh sách phiếu xuất kho để lọc và tìm kiếm dữ liệu theo nhu cầu

Trước phiên bản R57: Đơn vị sử dụng phiếu xuất kho có nhu cầu thống kê danh sách phiếu xuất kho theo thông tin diễn giải, các trường mở rộng trên phiếu xuất kho (ví dụ: Tên người xuất hàng, địa điểm xuất hàng…) nhưng chương trình chỉ đáp ứng tìm kiếm theo thông tin số hóa đơn, khách hàng…

Từ phiên bản R57: Kế toán có thể thống kê danh sách phiếu xuất kho theo thông tin diễn giải, các trường mở rộng trên phiếu xuất kho (ví dụ: Tên người xuất hàng, hợp đồng vận chuyển)

 • Khi xuất khẩu danh sách phiếu xuất kho: Thiết lập danh sách cột hiển thị trên excel.

 • Chương trình xuất khẩu danh sách phiếu xuất kho theo tham số lọc.
 • Thực hiện thống kê trên file excel theo nhu cầu.

7. Cải tiến lại cách đánh STT bảng tổng hợp bổ sung/sửa đổi theo quy định của cơ quan Thuế

Từ phiên bản R57 trở đi: Chương trình cải tiến một số nội dung liên quan đến bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn như sau:

 • Chương trình cải tiến lại cách đánh STT bảng tổng hợp bổ sung/sửa đổi theo cơ chế đánh STT của cơ quan thuế. Xem chi tiết tại đây.
 • Cho phép NSD chủ động chọn/loại bỏ hóa đơn khỏi bảng tổng hợp để có thể tách hóa đơn thành 2 bảng tổng hợp bổ sung khác nhau để CQT không phản hồi lỗi. Xem chi tiết tại đây.
8. Lấy lên được đầy đủ hóa đơn (VD: hóa đơn điều chỉnh thông tin) lên Bảng tổng hợp khác xăng dầu

Trước phiên bản R57: Hóa đơn điều chỉnh thông tin có dòng diễn giải, mô tả, khi lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn khác xăng dầu không hiển thị dòng hóa đơn này=> Bảng tổng hợp bị thiếu dữ liệu.

Từ phiên bản R57 trở đi: Với hóa đơn chỉ có dòng ghi chú/diễn giải (không có HHDV thông thường/hàng khuyến mại/dòng chiết khấu) hoặc hóa đơn điều chỉnh không có dòng chi tiết thì trên bảng tổng hợp vẫn hiển thị 1 dòng hóa đơn đó và hiển thị như sau:

 • Thuế suất: Để trống.
 • Các thông tin Tổng giá trị HHDV bán ra chưa có thuế GTGT, Tổng số thuế GTGT, Tổng tiền phí, Tổng giảm trừ, Tổng tiền thanh toán hiển thị = 0
 • Các thông tin khác lấy lên bình thường.

9. Lập bảng tổng hợp bổ sung trong trường hợp đã lập bảng tổng hợp lần đầu ở nhà cung cấp HĐĐT khác Trước phiên bản R57: Chương trình không cho phép lập bảng tổng hợp bổ sung/sửa đổi cho bảng tổng hợp lần đầu được lập ở phần mềm của nhà cung cấp khác. Cụ thể như sau: Khi lập bảng tổng hợp bổ sung/sửa đổi trên meInvoice thì do chưa tồn tại bảng tổng hợp lần đầu chương trình chỉ cho chọn bảng tổng hợp lần đầu, không cho phép lập bảng tổng hợp bổ sung/sửa đổi.

Từ phiên bản R57 trở đi: Chương trình cho phép lập bảng tổng hợp bổ sung/sửa đổi cho bảng tổng hợp lần đầu được lập ở phần mềm của nhà cung cấp khác. Cụ thể như sau:

Sau thời hạn nộp bảng tổng hợp lần đầu (theo kỳ hạn kê khai thuế GTGT đơn vị đang áp dụng), Kế toán có thể lập bảng tổng hợp bổ sung/sửa đổi khi chưa tồn tại bảng tổng hợp lần đầu của kỳ đó trên chương trình (đã gửi bảng tổng hợp lần đầu từ phần mềm khác đến CQT).

 • Tại giao diện chọn kỳ báo cáo, chương trình cho phép chọn bảng tổng hợp bổ sung/sửa đổi khi chưa tồn tại bảng tổng hợp lần đầu của kỳ đó trên phần mềm.

Xem thêm:

Lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử bổ sung gửi CQT (Doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực khác Xăng dầu)

Lập bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử bổ sung gửi CQT (lĩnh vực Xăng dầu)

Gửi thông tin điều chỉnh cho thông tin sai trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi CQT (lĩnh vực khác Xăng dầu)

Gửi thông tin điều chỉnh cho thông tin sai trên bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử đã gửi CQT (lĩnh vực Xăng dầu)

10. Lập lại bảng tổng hợp lần đầu trong trường hợp bảng tổng hợp lần đầu gửi bị CQT phản hồi không hợp lệ

Trước phiên bản R57: Khi lập bảng tổng hợp dữ liệu bổ sung, chương trình không lấy lên các hóa đơn đã gửi CQT nhưng bị CQT phản hồi không hợp lệ.

Sau khi hết hạn nộp bảng tổng hợp thì đơn vị không lập lại được bảng tổng hợp lần đầu khi đã tồn tại bảng tổng hợp lần đầu (kể cả trường hợp bảng tổng hợp lần đầu bị từ chối)

Từ phiên bản R57:

 • Trường hợp bảng tổng hợp lần đầu bị CQT phản hồi không hợp lệ thì chương trình cho phép lập lại bảng tổng hợp lần đầu cho kỳ báo cáo đó (kể cả trường hợp thời điểm lập bảng tổng hợp > hạn nộp báo cáo của kỳ đang lập)
 • Trường hợp bảng tổng hợp lần đầu được tách thành nhiều xml, nếu 1 trong các xml không hợp lệ thì chương trình cho phép lập bảng tổng hợp bổ sung và trên bảng tổng hợp bổ sung lấy lên được các hóa đơn đã gửi CQT nhưng bị CQT phản hồi không hợp lệ.

Lưu ý: Nếu bảng tổng hợp gửi cho CQT tách thành nhiều file XML có STT khác nhau thì chỉ xác định là cả bảng tổng hợp không hợp lệ khi CQT trả về mã lỗi chung cho tất cả các tệp XML của bảng tổng hợp đó

Xem thêm

11. Khi kê khai hóa đơn hủy trên bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT chỉ hiển thị 1 dòng theo đúng quy định của cơ quan thuế Xem chi tiết tại đây.
12. Hướng dẫn cụ thể cho NSD khi hủy hóa đơn/lập thông báo sai sót/gửi thông báo giải trình không chọn được hóa đơn.

Trước phiên bản R57: Khách hàng không tìm thấy hóa đơn để lập thông báo sai sót.

Từ phiên bản R57: Chương trình có hướng dẫn cụ thể cho NSD các trường hợp không thể lập biên bản/xử lý hóa đơn sai sót.

13. Cho phép ký số bằng HSM, eSign khi gửi dữ liệu hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đến CQT

Trước phiên bản R57: Chương trình đáp ứng ký bằng USB khi chuyển dữ liệu hóa đơn máy tính tiền đến CQT.

Từ phiên bản R57: Chương trình đáp ứng thêm ký số bằng HSM, eSign khi gửi dữ liệu hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền đến CQT

14. Bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng lấy lên được tiền thuế đối với các hóa đơn điều chỉnh thuế suất Trước phiên bản R57: Bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng không lấy lên được tiền thuế đối với các hóa đơn điều chỉnh thuế suất.

Từ phiên bản R57 trở đi: Bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng thể hiện được tiền thuế, thuế suất đối với các hóa đơn điều chỉnh tiền thuế.

Lưu ý: Khi xuất khẩu bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng tại danh sách hóa đơn/phiếu xuất kho, chương trình cũng hiển thị tiền thuế, thuế suất đối với các hóa đơn điều chỉnh tiền thuế.

15. Phần mềm hiển thị rõ tiện ích đánh dấu là dòng chiết khấu khi lập hóa đơn để KH dễ nhận biết

Trước phiên bản R57: Khi lập hóa đơn có dòng chiết khấu/có dòng ghi chú, diễn giải, kế toán cần nhấn chuột phải, chọn các nút chức năng đó, nút chức năng ẩn dẫn đến nhiều NSD không biết đến nút chức năng này.

Từ phiên bản R57 trở đi: Chương trình hiển thị rõ các nút chức năng tại menu chuột phải trước đây trên giao diện lập hóa đơn để NSD dễ dàng nhận biết và bỏ các chức năng đó trên trên tại menu chuột phải.

Xem chi tiết tại đây.

16. Cải tiến thông báo nhập khẩu HĐ trong trường hợp nhập khẩu số lượng lớn HĐ để tránh gây hiểu lầm cho KH Trước phiên bản R57: Khi nhập khẩu hóa đơn, kế toán đang gặp một số vấn đề như sau:

 • Khi nhập khẩu số lượng lớn hóa đơn, phần mềm mất 1 vài phút để thực hiện nhập khẩu, kế toán load lại trang không thấy hóa đơn, không biết phần mềm đang thực hiện nhập khẩu nên nhập khẩu 1 lần nữa.
 • Trường hợp nhập khẩu không thành công/thất bại phần mềm hiển thị thông báo ở hình quả chuông, nhiều NSD không để ý thông báo ở vị trí ẩn này.

Từ phiên bản R57 chương trình cải tiến như sau:

 • Khi đang thực hiện nhập khẩu, phần mềm chuyển nút chức năng Nhập khẩu thành Đang nhập khẩu, NSD không thể nhập khẩu thêm dữ liệu khi chương trình vẫn đang thực hiện nhập khẩu.

 • Khi kết thúc nhập khẩu, chương trình hiển thị thông báo ở vị trí dễ nhìn hơn.

 • Nhấn Chi tiết trên thông báo để xem chi tiết kết quả nhập khẩu.

17. Hướng dẫn gộp dòng khi khởi tạo mẫu để tránh gây hiểu nhầm cho NSD

Trước phiên bản R57: Tooltip hướng dẫn gộp dòng tại giao diện khởi tạo/sửa mẫu chưa tiện ích, NSD khó hiểu.

Từ phiên bản R57: Chương trình cải tiến Tootip hướng dẫn gộp dòng khi khởi tạo/sửa mẫu thành ảnh gif để NSD dễ dàng hình dung thao tác.

18.  Trên giao diện lập hóa đơn hiển thị Ký hiệu rõ ràng hơn (cỡ chữ to, in đậm) để không chọn nhầm Ký hiệu Từ phiên bản R57: Trên giao diện lập hóa đơn hiển thị Ký hiệu rõ ràng hơn (cỡ chữ to, in đậm) để không chọn nhầm Ký hiệu.

19. Các toast thông báo tình trạng gửi mail hiện ở vị trí dễ nhìn hơn.

Trước phiên bản R57: Các thông báo của phần mềm đang hiển thị ở góc trên bên phải màn hình/quả chuông thông báo rất khó theo dõi.

Từ phiên bản R57 trở đi: Các thông báo của chương trình hiển thị ở vị trí dễ nhìn hơn để NSD dễ dàng theo dõi.

 • Trường hợp có nhiều thông báo cùng lúc, chương trình hiển thị như sau:

20. Khi lập Thông báo hủy HĐ cũ cần lưu ý cho NSD biết phần mềm không tự động gửi thông báo đến CQT Từ phiên bản R57: Khi lập thông báo hủy hóa đơn theo nghị  định 51/2010/NĐ-CP trên phần mềm, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo để NSD biết phần mềm không tự động gửi thông báo hủy đến CQT, kế toán thực hiện xuất khẩu xml thông báo và nộp cho cơ quan thuế.

Xem chi tiết tại đây.

21. Đồng bộ giao diện, tiêu chuẩn của thông báo trên ứng dụng meInvoice theo chuẩn MISA  Từ phiên bản R57: Chương trình đồng bộ giao diện, thông báo theo tiêu chuẩn của MISA như sau:

 • Tại hình quả chuông, chương trình chia thông báo theo từng loại như sau (tại từng Tab: Tiêu đề tab thể hiện tổng Thông báo chưa đọc của tab đó)
  • Khuyến mại: Các thông tin marketing sản phẩm. VD: Marketing phần mềm
  • Hệ thống: Các thông tin chung của MISA gửi tới KH. VD: Chúc mừng ngày phụ nữ Việt Nam, Ngày doanh nhân Việt Nam, Thông tin hỗ trợ khách hàng trong thời gian nghỉ lễ,…
  • Hoạt động: Các thông báo từ chính phần mềm. VD: Hoàn tất nhập khẩu excel, Hoàn tất xuất excel, CQT chấp nhận tờ khai,…
  • Tất cả: Tất cả các thông báo trên.

 • Xem tất cả thông báo.

 • Nhấn vào từng thông báo để xem nội dung chi tiết

R56 ( Phát hành 06/12/2022)

Nội dung Mô tả
1. Kế thừa được thông tin đã khai báo trên PXK kiêm vận chuyển nội bộ khi lập hóa đơn GTGT và ngược lại Xem chi tiết tại đây.
2. Cập nhật đúng phản hồi của CQT về thông báo HĐĐT có sai sót và bổ sung chữ ký CQT trên thông báo tiếp nhận của CQT Từ phiên bản R56 trở đi:Tờ khai hiển thị đúng trạng thái là CQT chấp nhận trong trường hợp CQT đã chấp nhận tờ khai nhưng sau đó trả thêm thông điệp CQT tiếp nhận.
3. Đồng nhất trạng thái hóa đơn trên phần mềm theo trạng thái hóa đơn trên hệ thống CQT Từ phiên bản R56: Phần mềm cập nhật trạng thái hóa đơn theo trạng thái hóa đơn trên hệ thống của cơ quan thuế để NSD dễ dàng nhận biết, cụ thể như sau:

 • Với hóa đơn gốc trước đây: Cập nhật thành trạng thái Hóa đơn mới.
 • Với hóa đơn đã được hủy trên phần mềm meInvoice hoặc trên các phần mềm tích hợp: Cập nhật thành trạng thái Hóa đơn bị hủy.
 • Với hóa đơn đã bị thay thế bởi một hóa đơn hợp lệ: Cập nhật thành trạng thái Hóa đơn bị thay thế.

Khi xem/tra cứu hóa đơn, chương trình hiển thị dấu hiệu nhận biết:

 • Với hóa đơn đã bị hủy.

 • Hóa đơn đã bị điều chỉnh.

 • Hóa đơn đã bị thay thế.

Lưu ý: Chương trình cập nhật trạng thái với cả phiếu xuất kho và vé.

4. Xuất khẩu chi tiết hóa đơn đã được CQT cấp mã Xem chi tiết tại đây.
5. Xuất khẩu chi tiết hóa đơn bán lẻ xăng dầu Xem chi tiết tại đây.
6. Nhập khẩu dữ liệu từ excel và quản lý được NV bán hàng đối với hóa đơn bán lẻ xăng dầu Xem chi tiết nhập khẩu hóa đơn bán lẻ xăng dầu tại đây.

Xem chi tiết quản lý NV bán hàng với hóa đơn bán lẻ xăng dầu tại đây.

7. Thiết lập để tổng tiền theo từng mức thuế suất hiển thị là “\” thay cho “X” khi không phát sinh tiền thuế (có thể thiết lập cách hiển thị theo mong muốn) Xem chi tiết tại đây.
8. Cải tiến giao diện live chat và bổ sung tiện ích giới thiệu tính năng mới trên phần mềm
 • Cho phép thay đổi vị trí icon live chat.

 • Bổ sung tiện ích giới thiệu tính năng mới trên phần mềm

9. Khi xem HĐ điều chỉnh thông tin thì Tổng tiền thanh toán và Số tiền bằng chữ hiển thị trống Xem chi tiết tại đây.
10. Cải tiến giới hạn thời gian lọc và tiêu chí tìm kiếm hóa đơn
 • Với đơn vị có số lượng hóa đơn >=10.000 hóa đơn/năm, chương trình đáp ứng lọc tìm kiếm hóa đơn trong khoảng thời gian ngắn hơn 1 tháng (bỏ các tiêu chí lọc trong khoảng thời gian dài hơn 1 tháng)

Với đơn vị có số lượng hóa đơn <10.000 hóa đơn/năm, tham số lọc không thay đổi.

 • Bổ sung tiêu chí tìm kiếm trên danh sách hóa đơn.

Các tiêu chí cho phép tìm kiếm bao gồm:
Tại danh sách hóa đơn/hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền:

Nhóm 1: Số hóa đơn

Nhóm 2: Mã số thuế khách hàng

Nhóm 3: Mã khách hàng; Tên khách hàng; Người mua hàng

Nhóm 4: Trường mở rộng

Tại danh sách phiếu xuất kho:

Nhóm 1: Số hóa đơn

Nhóm 2: Mã số thuế đơn vị nhận hàng

Nhóm 3: Mã đơn vị nhận hàng; Tên đơn vị nhận hàng; Người vận chuyển

Nhóm 4: Trường mở rộng

Tại danh sách vé đã xuất:

Nhóm 1: Số hóa đơn

Nhóm 2: Mã số thuế khách hàng

Nhóm 3: Mã khách hàng; Tên khách hàng; Kỳ thu (nếu có mẫu vé dịch vụ công ích); Tuyến đường; Bến đến; Bến đi; Số xe; Số ghế (nếu có mẫu vận tải)

Nhóm 4: Trường mở rộng.

 • Bổ sung tham số tìm kiếm tại giao diện tìm kiếm hóa đơn/vé lập thông báo sai sót.

R55 (Phát hành ngày 10/11/2022)

Nội dung Mô tả
1.  Lập vé điều chỉnh cho vé không in sẵn mệnh giá Lập vé điều chỉnh cho vé không in sẵn mệnh giá (không có mã của cơ quan thuế)

Lập vé điều chỉnh cho vé không in sẵn mệnh giá (có mã của cơ quan thuế)

Xem thêm:

Xử lý vé có mã sai sót

Xử lý vé không có mã sai sót

2. Lập vé thay thế cho vé không in sẵn mệnh giá Lập vé thay thế cho vé không in sẵn mệnh giá (không có mã của cơ quan thuế)

Lập vé thay thế cho vé không in sẵn mệnh giá (có mã của cơ quan thuế)

3. Gửi thông báo giải trình vé sai sót cho khách hàng Gửi thông báo giải trình vé không có mã sai sót cho khách hàng.

Gửi thông báo giải trình vé có mã sai sót cho khách hàng

4. Thông báo vé sai sót Xem chi tiết tại đây.
5. Thao tác bằng bàn phím (phím tắt) trên phần mềm để tiết kiệm thời gian nhập liệu Xem chi tiết tại đây.
6. Lập hóa đơn thay thế cho HĐ theo NĐ51 mà không cần phải hủy HĐ theo yêu cầu của cơ quan thuế Từ phiên bản R55: Chương trình cho phép lập hóa đơn nghị định 123/2020/NĐ-CP thay thế cho hóa đơn nghị định 51/2010/NĐ-CP mà không cần thực hiện hủy hóa đơn sai sót đó.

Lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn nghị định 51 sai sót, bỏ qua bước hủy hóa đơn.

7. Xem hướng dẫn sử dụng từng tab trên phần mềm
9. Cải tiến việc kết nối với nhà cung cấp dịch vụ VHT để gửi SMS do có sự thay đổi từ phía VHT Xem chi tiết hướng dẫn kết nối tại đây.
10. Cập nhật tên cơ quan thuế. Cập nhật tên cơ quan thuế từ Chi cục thuế huyện Chơn Thành sang Chi cục Thuế thị xã Chơn Thành
11. Cho phép hủy được vé bị từ chối cấp mã sau đó được cấp lại. Trường hợp vé bị cơ quan thuế từ chối cấp mã do lỗi hệ thống CQT, sau đó, vé được cấp lại mã, chương trình sẽ tự động cập nhật lại trạng thái của vé đó.

R54 (Phát hành ngày 25/10/2022)

Nội dung Mô tả
1. Kết nối với nhiều tài khoản MISA eSign tại 1 thời điểm để thực hiện ký số Kết nối sử dụng đồng thời nhiều tài khoản MISA eSign bằng cách nhấn Kết nối thêm tài khoản và thực hiện khai báo thông tin tài khoản MISA eSign như bình thường. Xem chi tiết tại đây.

2. Lọc danh sách lịch sử truyền nhận theo trạng thái phản hồi của CQT và xuất khẩu danh sách ra Excel
 • Lọc danh sách lịch sử truyền nhận theo trạng thái phản hồi của CQT.

 • Xuất khẩu danh sách lịch sử truyền nhận ra excel.

3. Xem lại Số xe, Số ghế tại form lập trước khi xuất vé Đối với vé vận tải khi xuất vé/xem vé nháp, chương trình hiển thị thêm thông tin Số xe, Số ghế để kế toán kiểm tra trước khi xuất, tránh số ghế đã có khách ngồi.

4. Đáp ứng mẫu hóa đơn Công nghiệp chế biến, chế tạo có thông tin có số lô hạn dùng, tỷ lệ CK, tiền chiết khấu theo từng hàng hóa. Xem chi tiết tại đây.

R53 (Phát hành ngày 04/10/2022)

Nội dung Mô tả
1. Nhập khẩu hóa đơn đặc thù: Mẫu đại lý vé máy bay Xem chi tiết tại đây.
2. Bổ sung chữ ký của cơ quan thuế lên mẫu hóa đơn có mã của cơ quan thuế Xem chi tiết tại đây.
3. Thông báo và hỗ trợ KH tự gửi lại email đã gửi bị lỗi cho người mua Xem chi tiết tại đây.
4. Cập nhật lại thứ tự câu chữ tại dòng “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm” trên hóa đơn điều chỉnh theo đúng NĐ123

Xem thêm: Lập hóa đơn điều chỉnh 

5. Bổ sung tiện ích nhân bản mẫu vé

Xem thêm:

6. Cho phép sửa độ dài mẫu vé Xem chi tiết tại đây.
7. Bổ sung thêm thông tin Số thông báo và Mẫu số khi in Thông báo HĐĐT có sai sót
8. Bổ sung các thông tin Đơn vị nhận hàng, Mã số thuế, Tên người nhận hàng, Tên người xuất hàng trên mẫu phiếu xuất kho

Xem thêm:

R52 (Phát hành ngày 14/09/2022)

Nội dung Mô tả
1. Đáp ứng nghiệp vụ biên lai nghị định 123/2020/NĐ-CP

Bắt đầu sử dụng biên lai nghị định 123/2020/NĐ-CP:

Chuyển từ sử dụng biên lai giấy sang biên lai điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP

Chuyển từ sử dụng biên lai điện tử theo thông tư 303 sang biên lai điện tử nghị định 123/2020/NĐ-CP

Hướng dẫn nghiệp vụ biên lai điện tử:

Lập biên lai

Phát hành biên lai

Xử lý biên lai sai sót:

Hủy biên lai

2. Đáp ứng nghiệp vụ hóa đơn máy khởi tạo từ máy tính tiền

Xem chi tiết tại đây.

3. Bổ sung thêm mẫu biên lai in sẵn mệnh giá theo khổ giấy K80/K58

4. Cảnh báo khi sắp hết tài nguyên để KH chủ động mua thêm

5. Bổ sung thiết lập để cho phép ẩn/hiện tính năng điều chỉnh cho HĐ theo NĐ51

Xem chi tiết tại đây.

6. Tích hợp AMIS Chứng từ khấu trừ Thuế TNCN

Xem chi tiết nghiệp vụ chứng từ khấu trừ thuế TNCN tại đây

7. Cho phép NSD đánh giá meInvoice

8. NĐ123: Cho phép hủy hóa đơn gốc (đã lập hóa đơn điều chỉnh) nhưng hóa đơn điều chỉnh bị CQT phản hồi không hợp lệ

Xem hướng dẫn chi tiết hủy hóa đơn tại đây.

9. Không cho phép người mua tra cứu các HĐ bị CQT phản hồi không hợp lệ

Khi tra cứu hóa đơn/vé/phiếu xuất kho/hóa đơn từ máy tính tiền có trạng thái Không hợp lệ, chương trình hiển thị cảnh báo gợi ý liên hệ với bên bán để biết thông tin chi tiết.

R51 (Phát hành ngày 08/08/2022)

Nội dung Mô tả
1. Thay đổi tiêu đề người ký trên thông báo tiếp nhận & kết quả xử lý HĐĐT sai sót (01/TB-HĐSS) theo NĐ41/2022/NĐ-CP Từ phiên bản R51: Chương trình cập nhật tiêu đề người ký từ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO (Chữ ký số của Thủ trưởng cơ quan thuế) thành CƠ QUAN THUẾ hoặc THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ (Chữ ký số)

2. Tăng số lượng vé được phép xuất mỗi lần lên 1.500 vé để tiết kiệm thời gian xuất vé

Trước phiên bản R51: Chương trình đáp ứng phát hành tối đa 50 vé 1 lúc.

Từ phiên bản R51 trở đi: Chương trình cải tiến, cho phép phát hành tối đa 1.500 vé 1 lúc.

3. Tăng số ký tự tối đa tại thông tin Lý do khi Gửi thông báo giải trình cho KH

Trước phiên bản R51: Chương trình cho phép nhập lý do giải trình trên thông báo giải trình gửi cho khách hàng tối đa 255 ký tự.

Từ phiên bản R51 trở đi: Chương trình cải tiến cho phép nhập lý do giải trình tối đa 500 ký tự.

4. Cho phép nhập xuống dòng tại thông tin Lý do khi Gửi thông báo giải trình cho KH Từ phiên bản R51: Chương trình cho phép nhập xuống dòng thông tin Lý do trên thông báo giải trình sai sót gửi khách hàng

5. Đáp ứng nghiệp vụ gửi vé cho khách hàng
6. Cho phép xuất khẩu danh sách Hóa đơn hủy tại phân hệ xử lý hóa đơn

Từ phiên bản R51: Chương trình cho phép xuất khẩu danh sách hóa đơn hủy tại tab Hủy hóa đơn.

7. Bổ sung thiết lập in vé tạm và cho xuất vé offline phục vụ cho việc xuất vé trên mobile Xem chi tiết tại đây.

R50 (Phát hành ngày 07/06/2022)

Nội dung Mô tả
1. Cho phép lập tờ khai ủy nhiệm Xem chi tiết lập tờ khai ủy nhiệm tại đây.

Xem chi tiết luồng nghiệp vụ Ủy nhiệm lập hóa đơn điện tử tại đây.

2. Cho phép sử dụng đồng thời hóa đơn có mã và hóa đơn không có mã Xem chi tiết tại đây.
3. Bổ sung cột thuế suất trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng Thiết lập hiển thị cột Thuế suất trên bảng kê vé đã sử dụng.

4. Kết nối đồng thời với nhiều hình thức ký số Xem chi tiết tại đây.
5. Căn chỉnh vị trí, kích thước QR code trên mẫu vé Xem chi tiết tại đây.
6. Xuất mẫu vé song ngữ Xem chi tiết tại đây.
7. Căn giữa tên người bán trên mẫu vé

Khi khởi tạo mẫu vé, tại bước Thiết lập thông tin chung:

 • Click chuột vào vị trí thông tin người bán.
 • Click vào thông tin cần căn giữa, nhấn biểu tượng căn giữa.

Xem thêm:

8. Ghi lại số lần in của từng vé
 • Giao diện in vé hiển thị số lần Đã in vé.

 • Đối với danh sách vé đã xuất, có thể thiết lập hiển thị cột thông tin Số lần đã in vé.
  • Tích chọn hiển thị Số lần in.

  • Danh sách vé đã xuất hiển thị thêm thông tín Số lần in vé.

9. Cải tiến cách hiển thị thông tin Người mua hàng trên hóa đơn.

Trước phiên bản R50: Khi xuất Hóa đơn cho khách hàng là Cá nhân, Chương trình đang lấy tự động Tên đơn vị = Người mua hàng dẫn tới hóa đơn hiển thị 2 thông tin Người mua hàng và Tên đơn vị giống hệt nhau ->Không cần thiết và không đẹp
Từ phiên bản R50 trở đi: Khi xuất hóa đơn cho khách hàng là Cá nhân, Hóa đơn chỉ hiển thị hoặc thông tin Người mua hàng, hoặc thông tin Tên đơn vị.

Xem chi tiết tại đây.

R49 (Phát hành ngày 19/06/2022)

Nội dung Mô tả
1. Cải tiến bảng tổng hợp xăng dầu cho phép lấy số liệu từ hóa đơn có đầy đủ ký hiệu, số hóa đơn Xem chi tiết tại đây.
2. Đáp ứng mẫu hóa đơn bán hàng thu tiền điện, nước khổ A5 Từ phiên bản R49: Chương trình đáp ứng mẫu hóa đơn bán hàng thu tiền điện, nước khổ A5.

Xem chi hướng dẫn:

Lập và phát hành hóa đơn điện tại đây.

Lập và phát hành hóa đơn nước tại đây.

3. Mẫu hóa đơn khách sạn cho phép khai báo tỷ lệ phí phục vụ và tự động tính tiền phí phục vụ Xem chi tiết tại đây.
4. Kế toán mong muốn xuất vé vận tải không có Số ghế, Số xe, Giờ khởi hành Xem chi tiết tại đây.
5. Phê duyệt hóa đơn/phiếu xuất kho trước khi phát hành Xem chi tiết tại đây.

R48 (Phát hành ngày 09/06/2022)

Nội dung Mô tả
1. Ẩn thiết lập Cảnh báo khi nhập mã số thuế không hợp lệ Trước phiên bản R48: Phần mềm cho phép thiết lập tùy chọn Cảnh báo khi nhập mã số thuế không hợp lệ (Không cảnh báo, Cảnh báo, Cảnh báo và không cho lưu). Tuy nhiên trường hợp mã số thuế không hợp lệ khi chuyển sang CQT cấp mã sẽ bị từ chối.
Từ phiên bản R48 trở đi: Chương trình tạm ẩn thiết lập Cảnh báo khi nhập mã số thuế không hợp lệ, luôn ngầm định là Cảnh báo và không cho lưu với tất cả dữ liệu.
2. NĐ123: Cải tiến bộ lọc ngầm định và bổ sung thông báo khi không có dữ liệu để NSD tránh hiểu nhầm mất dữ liệu khi sang tháng mới Trước phiên bản R48: Hệ thống đang ngầm định lọc theo kỳ “Đầu tháng đến hiện tại”, dẫn đến sang đầu tháng không có dữ liệu theo bộ lọc này => NSD tưởng nhầm bị mất dữ liệu.
Từ phiên bản R48 trở đi: Chương trình thay đổi bộ lọc ngầm định thành: 30 ngày gần nhất.
3. NĐ123: [Không mã] Tự động gửi HĐ gốc đến CQT khi NSD gửi HĐ thay thế/điều chỉnh hoặc thông báo HĐSS đến CQT(R48) Trước phiên bản R48: Trường hợp hóa đơn gốc chưa gửi đến cơ quan thuế. Ngay trong ngày đơn vị phát hiện sai sót nên lập HĐ thay thế/điều chỉnh hoặc lập Thông báo HĐĐT có sai sót => Khi hóa đơn thay thế/điều chỉnh hoặc Thông báo HĐĐT có sai sót gửi đến CQT thì CQT sẽ phản hồi không hợp lệ do hóa đơn gốc không tồn tại.
Từ phiên bản R48 trở đi: Khi thực hiện gửi hóa đơn thay thế/điều chỉnh hoặc Thông báo HĐĐT có sai sót đến CQT => Nếu phần mềm kiểm tra thấy hóa đơn gốc chưa gửi đến CQT thì sẽ tự động gửi đến CQT theo thứ tự: Gửi hóa đơn gốc => Gửi hóa đơn thay thế/điều chỉnh hoặc Thông báo HĐĐT có sai sót.
4. NĐ123: Cải tiến luồng bắt đầu sử dụng và tự động tạo sẵn tờ khai để giảm thiểu thời gian hỗ trợ KH của KD, TV Từ phiên bản R48: Khi chuyển đổi sử dụng hóa đơn theo nghị định 51 lên hóa đơn theo nghị định 123, chương trình sẽ bỏ bước cập nhật hồ sơ hóa đơn điện tử và thiết lập chữ ký số, đồng thời tạo sẵn tờ khai với thông tin hồ sơ hóa đơn điện tử lấy theo thông tin khi sử dụng hóa đơn theo nghị định 51, kế toán bổ sung thêm các thông tin còn thiếu trên tờ khai và gửi tờ khai đến cơ quan thuế. Xem chi tiết tại đây.

Đối với khách hàng lần đầu tiên sử dụng phần mềm, chương trình cũng tạo sẵn tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, kế toán hoàn thiện chi tiết thông tin tờ khai. Xem hướng dẫn:

Đăng ký sử dụng hóa đơn Có mã của cơ quan thuế.

Đăng ký sử dụng hóa đơn Không có mã của cơ quan thuế.

5. NĐ123: [Không mã] Chặn các tính năng gửi HĐ, hủy HĐ, lập HĐ điều chỉnh, lập thông báo sai sót… đối với các HĐ bị CQT phản hồi không hợp lệ Trước phiên bản R48: Với Hóa đơn hủy đã được lập hóa đơn thay thế (thuộc loại hóa đơn không có mã) => Khi hóa đơn thay thế bị CQT phản hồi hóa đơn không hợp lệ (thông qua thông báo 01/TB-KTDL) thì chương trình vẫn cho phép lập hóa đơn thay thế, lập thông báo HĐ sai sót… cho HĐ không hợp lệ này, dẫn tới CQT báo lỗi HĐ/thông báo không hợp lệ do không tồn tại hóa đơn bị thay thế.
Từ phiên bản R48 trở đi: Chương trình không cho phép NSD thực hiện hủy, lập hóa đơn điều chỉnh, lập thông báo sai sót, gửi HĐ cho KH, tải hóa đơn, chuyển thành HĐ giấy, gửi thông báo giải trình sai sót cho KH… đối với các HĐ có trạng thái gửi CQT là Không hợp lệ.
6. Đáp ứng luồng nghiệp vụ hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền Xem chi tiết tại đây.
7. Vé NĐ123: Hiển thị thêm thông tin Ký hiệu trên mẫu vé in tạm Trước phiên bản R48 Web: Trên mẫu vé in tạm (vé chờ cấp mã) hiện nay đang ẩn cả thông tin Ký hiệu, Số hóa đơn đi, tuy nhiên gây khó khăn cho NSD trong việc kiểm tra xem mẫu vé này thuộc mẫu vé nào
Từ phiên bản R48 Web trở đi: Trên vé in tạm sẽ hiển thị thêm thông tin Ký hiệu trên mẫu vé.Xem chi tiết nghiệp vụ in tạm vé tại đây.
8. Vé NĐ123: Đáp ứng ký vé bằng chữ ký số từ xa MISA eSign Xem chi tiết tại đây.

R47 (Phát hành ngày 18/05/2022)

Nội dung Mô tả
1. [Có mã] Bổ sung cột Mã CQT cấp trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng Từ phiên bản R47: Tại giao diện làm việc với hóa đơn có mã, chương trình bổ sung thêm cột Mã CQT cấp trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng để NSD tiện theo dõi.

2. [Không mã] Bổ sung cột Trạng thái gửi CQT trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng Từ phiên bản R47: Tại giao diện làm việc với hóa đơn không có mã, chương trình bổ sung thêm cột Trạng thái gửi CQT trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng.

3. Bổ sung phân quyền khi làm việc với vé, hóa đơn NĐ123 Xem chi tiết tại đây.
4. Cải tiến kết nối chữ ký số từ xa MISA eSign đáp ứng cơ chế xác thực 2 bước Xem chi tiết tại đây.
5. Cảnh báo khi gửi bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT đến CQT nếu tờ khai chưa đăng ký phương thức chuyển dữ liệu này Từ phiên bản R47:

 • Khi nhấn Lập bảng tổng hợp, nếu chưa có tờ khai nào được chấp nhận hoặc tờ khai mới nhất có trạng thái “CQT chấp nhận” không đăng ký phương thức chuyển dữ liệu “Chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT” chương trình cảnh báo như sau:

 • Khi gửi bảng tổng hợp đến CQT, nếu chưa có tờ khai nào được chấp nhận hoặc tờ khai mới nhất có trạng thái “CQT chấp nhận” không đăng ký phương thức chuyển dữ liệu “Chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT” chương trình cảnh báo như sau và không cho phép gửi:

6. Cho phép cập nhật tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT đã lập từ NCC khác vào phần mềm Xem chi tiết tại đây.
7. Cho phép lọc báo cáo theo Trạng thái gửi email, Trạng thái HĐ, Trạng thái gửi CQT và chuyển thành HĐ giấy hàng loạt trên bảng kê HĐ đã sử dụng Từ phiên bản R47: Chương trình cho phép lọc báo cáo theo Trạng thái gửi email, Trạng thái HĐ, Trạng thái gửi CQT và chuyển thành HĐ giấy hàng loạt trên bảng kê HĐ đã sử dụng
8. Cho phép sử dụng đồng thời HĐ có mã và HĐ không mã Xem chi tiết tại đây.
9. Cho phép tìm kiếm theo trường mở rộng trên Bảng kê HĐ đã sử dụng Từ phiên bản R47: Chương trình cho phép tìm kiếm theo trường mở rộng trên Bảng kê HĐ đã sử dụng.

10. Ngầm định địa chỉ liên hệ theo địa chỉ đơn vị khai báo trên hồ sơ HĐĐT khi lập tờ khai lần đầu tiên Từ phiên bản R47: Khi lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử lần đầu tiên, chương trình ngầm định địa chỉ liên hệ theo địa chỉ đơn vị khai báo trên hồ sơn hóa đơn điện tử.

11. Ngừng đáp ứng nghiệp vụ Hủy hóa đơn bán lẻ xăng dầu Từ phiên bản R47: Chương trình Bỏ nghiệp vụ Hủy hóa đơn bán lẻ xăng dầu để đảm bảo đáp ứng đúng quy định tại khoản 1, điều 7, thông tư 78:
“đ) Trường hợp theo quy định hóa đơn điện tử được lập không có ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn có sai sót thì người bán chỉ thực hiện điều chỉnh mà không thực hiện hủy hoặc thay thế
12. Quản lý tài nguyên khi làm việc với vé Xem chi tiết tại đây.

R46 (Phát hành ngày 23/04/2022)

Nội dung Mô tả
1. Cho phép lập lại hóa đơn thay thế cho hóa đơn hủy đã lập hóa đơn thay thế nhưng bị CQT phản hồi không hợp lệ Xem chi tiết tại đây.
2. Bố cục lại các bước khởi tạo mẫu Xem chi tiết: 

Khởi tạo mẫu hóa đơn có mã

Khởi tạo mẫu hóa đơn không có mã

Khởi tạo mẫu vé có mã

Khởi tạo mẫu vé không có mã 

3. Hoàn thiện luồng kích hoạt sử dụng meInvoice sau khi đặt mua meInvoice trên MISA store Xem chi tiết tại đây
4. Cho phép người dùng tra cứu mặt hàng giảm thuế theo nghị quyết 43 Xem chi tiết tại đây
5. Cho phép in vé tạm đối với vé có mã đang chờ CQT cấp mã Xem chi tiết tại đây
6. Tích hợp trang đào tạo  NSD có thế theo dõi khóa học mới, tính năng mới, blog mới.

R45 (Phát hành ngày 06/04/2022)

Nội dung Mô tả
1. Tự động tính số tiền số tiền thuế được giảm theo nghị quyết 43 với hóa đơn bán hàng

Trước phiên bản 45: Khi lập hóa đơn bán hàng áp dụng giảm thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15, kế toán phải tự tính toán và nhập tay số tiền thuế được giảm.

Từ phiên bản 45 trở đi: Chương trình tự động tính tiền thuế được giảm khi lập hóa đơn bán hàng áp dụng giảm thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15.

Xem chi tiết:

2. Bổ sung nội dung tiếng Anh cho “Tổng tiền chịu thuế suất …” khi khởi tạo mẫu nhiều thuế suất song ngữ Xem chi tiết tại đây.
3. Cho phép khai báo thông tin liên hệ với CQT trên tờ khai đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT

Từ phiên bản R45 trở đi: Chương trình cho phép khai báo thông tin liên hệ với CQT trên tờ khai đăng ký, thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT làm căn cứ để CQT gửi các thông báo quan trọng về HĐĐT cho đơn vị.

4. Hủy vé Hủy vé có mã CQT

Hủy vé không có mã CQT

5. Nhập khẩu vé Xem chi tiết tại đây.
6. Nhập khẩu hóa đơn bán hàng đặc thù: Mẫu hóa đơn CN chế biến, chế tạo Xem hướng dẫn tương tự tại đây.
7. Nhập khẩu hóa đơn GTGT đặc thù: Mẫu hóa đơn CN chế biến, chế tạo, Mẫu hóa đơn điện, Mẫu kinh doanh xe Nhập khẩu mẫu hóa đơn công nghiệp chế biến, chế tạo.

Nhập khẩu mẫu hóa đơn điện

Nhập khẩu mẫu hóa đơn kinh doanh xe

8. Hủy các hóa đơn đã thông báo phát hành theo quy định cũ Xem hướng dẫn tại đây.
9. Cải tiến Lịch sử truyền nhận giúp NSD dễ dàng tra cứu các thông điệp gửi lên CQT Xem chi tiết tại đây.

R44 (Phát hành ngày 18/03/2022)

Nội dung Mô tả
1. Cải tiến mẫu 03/DL-HDDT trên giao diện làm việc với hóa đơn nghị định 51/2010/NĐ-CP Từ phiên bản R44 trở đi: Khi xuất khẩu tờ khai 03-DL-HĐĐT từ phần mềm, nếu có hàng hóa chịu thuế suất 8%, tờ khai sẽ hiển thị cụ thể mức thuế suất 8% thay vì hiển thị mức thuế suất KHAC như trước đây.
2. Cảnh báo và cho lựa chọn lưu ghi đè hay tạo thành mẫu hóa đơn mới khi sửa mẫu chọn nghị quyết 43/2022/QH15: Từ phiên bản R44 trở đi: Khi sửa mẫu hóa đơn nhiều thuế suất để xuất được hóa đơn có hàng hóa chịu thuế suất 8%. Khi Lưu mẫu, chương trình hiển thị cảnh báo cho NSD lựa chọn lưu ghi đè hay tạo thành mẫu hóa đơn mới.

 • Tích chọn Ghi đè mẫu hóa đơn, chương trình sẽ lưu đè mẫu đang sửa lên mẫu cũ.
 • Trường hợp không có nhu cầu ghi đè mẫu hóa đơn mới lên mẫu cũ, kế toán có thể tạo nhanh mẫu mới bằng cách: Tích chọn Tạo thành mẫu hóa đơn mới.
4. Cho phép đánh dấu dòng hàng hóa dịch vụ là dòng chiết khấu với hóa đơn nhiều thuế suất, hóa đơn đặc thù Xem chi tiết tại đây.

Lưu ý:

5. NĐ123: Cho phép lập hóa đơn theo NĐ123 để điều chỉnh cho HĐ theo NĐ51 và HĐ được lập trên hệ thống khác Xem chi tiết Lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn được lập từ hệ thống khác sai sót.

Xem chi tiết Lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn nghị định 51 sai sót.

6. NĐ123: Cho phép lập phiếu xuất kho điều chỉnh khi phát sinh sai sót Thao tác lập phiếu xuất kho điều chỉnh thực hiện tương tự lập hóa đơn điều chỉnh.

Xem thêm:

 1. Quản lý phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ.
 2. Quản lý phiếu xuất kho gửi bán Đại lý.
7. NĐ123: Cho phép lập phiếu xuất kho thay thế khi phát sinh sai sót Thao tác lập phiếu xuất kho thay thế thực hiện tương tự lập hóa đơn thay thế.
8. Đáp ứng nghiệp vụ giảm thuế GTGT theo nghị quyết 43/2022/QH15 khi xuất Vé Xem chi tiết Xuất vé nghị định 123/2020/NĐ-CP áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15

Xem chi tiết Xuất vé nghị định 51/2010/NĐ-CP áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15

R43 (Phát hành ngày 24/02/2022)

Nội dung Mô tả
1. Cải tiến cho phép lập hóa đơn thuộc năm 2022 áp dụng NQ406 để thay thế/điều chỉnh cho HĐ sai sót năm 2021 Đơn vị áp dụng hóa đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Đơn vị áp dụng hóa đơn theo nghị định 51/2010/NĐ-CP.

2. Kết nối dịch vụ chữ ký số từ xa MISA eSign Xem chi tiết tại đây.
3. Cho phép hộ, cá nhân KD kích hoạt sử dụng meInvoice sau khi đặt mua meInvoice trên MISA store Xem chi tiết tại đây.
3. Cho phép theo dõi nhật ký theo từng hóa đơn Xem chi tiết tại đây.
4. Cho phép nhập khẩu trường mở rộng chung và trường mở rộng chi tiết Xem chi tiết tại đây.
5. Đáp ứng nghiệp vụ vé điện tử 1. Bắt đầu sử dụng vé điện tử:

2. Xuất vé

3. Xem bảng kê vé đã sử dụng

R42 (Phát hành ngày 26/1/2022)

Nội dung Mô tả
1. Đáp ứng Nghị quyết 43/2022/QH15: giảm 2% thuế suất thuế GTGT Đơn vị áp dụng hóa đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Đơn vị áp dụng hóa đơn theo nghị định 51/2010/NĐ-CP.

2.  Xuất khẩu XML bảng kê chi tiết hóa đơn phiên bản NĐ51 theo mẫu 03/DL-HĐĐT Xem chi tiết tại đây.
3. Kiểm tra lại luồng phân quyền người dùng của hóa đơn lập năm 2022. Người dùng được phân quyền làm việc với mẫu hóa đơn tạo năm 2021 (ví dụ mẫu 2C21TYT) thì sang năm mới (năm 2022), chương trình tự động chuyển sang mẫu 2C22TYT và người dùng vẫn có quyền làm việc với mẫu hóa đơn đó.
4. Cập nhật quy định HĐĐT Xem chi tiết tại Hệ thống\Quy định hóa đơn điện tử.

5. Cải tiến cách đọc số tiền bằng chữ đối với hóa đơn điều chỉnh.
 • Thiết lập cách đọc số tiền bằng chữ đối với hóa đơn điều chỉnh tại mục Hệ thống\Tùy chọn.

 • Trên hóa đơn điều chỉnh hiển thị số tiền đọc bằng chữ theo thiết lập.

6. Thiết lập trường mở rộng hiển thị trên mẫu hóa đơn và trên form lập hóa đơn phục vụ công tác quản lý. Thiết lập trường mở rộng hiển thị trên form lập hóa đơn.

Thiết lập trường mở rộng hiển thị trên mẫu hóa đơn.

R41 (Phát hành ngày 11/1/2022)

Nội dung Mô tả
1. Kết nối chữ ký số HSM của nhà cung cấp Cyber Lotus, Softdreams (EasyCA) Xem chi tiết tại đây.
2. Cho phép lập lại hóa đơn thay thế cho hóa đơn hủy đã lập hóa đơn thay thế nhưng bị từ chối cấp mã Trước phiên bản R41: Hóa đơn hủy đã được lập hóa đơn thay thế thì không được phép lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn hủy này nữa. Dẫn đến tình trạng khi hóa đơn thay thế thuộc loại hóa đơn có mã bị từ chối cấp mã thì NSD không lập lại hóa đơn thay thế cho hóa đơn hủy đó được.
Từ phiên bản R41 trở đi: Với hóa đơn hủy đã được lập hóa đơn thay thế nhưng hóa đơn thay thế này bị cơ quan thuế từ chối cấp mã thì NSD có thể lập lại hóa đơn thay thế cho hóa đơn hủy này.
3. Bảng tổng hợp dữ liệu HĐĐT gửi cơ quan thuế (khác xăng dầu, xăng dầu – từ các hóa đơn bán lẻ xăng dầu) Xem chi tiết tại đây.
4. Bổ sung tính năng Chuyển thành hóa đơn giấy.
5. Đáp ứng mẫu hóa đơn hoàn vé máy bay theo quy định NĐ123 Xem chi tiết tại đây.
6. Không cho phép lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn có trạng thái HĐ là Hóa đơn điều chỉnh Trước phiên bản R41: Chương trình đang cho phép lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn có trạng thái HĐ là Hóa đơn điều chỉnh do về mặt nghiệp vụ theo NĐ123 và TT78 không cấm. Tuy nhiên khi gửi hóa đơn điều chỉnh sang thuế để cấp mã thì bị từ chối.
Từ phiên bản phiên bản R41 trở đi: Chương trình Không cho phép lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn có trạng thái HĐ là Hóa đơn điều chỉnh.Xem hướng dẫn xử lý hóa đơn điều chỉnh/thay thế sai sót tại đây.

R40 (Đã phát hành)

Nội dung Mô tả
1. Cải tiến cách đọc số tiền viết bằng chữ trên hóa đơn điều chỉnh.
 • Trường hợp tổng tiền thanh toán trên hóa đơn điều chỉnh > 0: Đọc là: Điều chỉnh tăng
  VD: Tổng tiền thanh toán = 100.000 => Đọc là: Điều chỉnh tăng một trăm nghìn đồng chẵn.
 • Trường hợp tổng tiền thanh toán trên hóa đơn điều chỉnh < 0: Đọc là: Điều chỉnh giảm
  VD: Tổng tiền thanh toán = -100.000 => Đọc là: Điều chỉnh giảm một trăm nghìn đồng chẵn.
 • Trường hợp tổng tiền thanh toán trên hóa đơn điều chỉnh = 0: Đọc là:  Điều chỉnh
  VD: Điều chỉnh không đồng.
2. Đáp ứng mẫu hóa đơn hoàn vé máy bay theo nghị định 123/2020/NĐ-CP Xem hướng dẫn lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh là hóa đơn hoàn vé máy bay tại đây.
3. Hiển thị số tiền viết bằng chữ tiếng anh trên mẫu hóa đơn  song ngữ. Xem chi tiết tại đây.
4. Cập nhật thông tin  hiển thị tại Bàn làm việc.
5. Cập nhật ngày lập hóa đơn bằng ngày phát hành hóa đơn.

Khi phát hành hóa đơn, nếu lập hóa đơn khác ngày phát hành thì  có thể cập nhật lại ngày lập bằng ngày phát hành.

R39 (Phát hành ngày 07/10/2021)

Nội dung Mô tả
1. Xem/tải biên bản điều chỉnh, xóa bỏ khi tra cứu hóa đơn gốc đã được lập biên bản. Từ phiên bản R39 trở đi: NSD có thể xem/tải biên bản điều chỉnh, xóa bỏ khi tra cứu hóa đơn gốc đã được lập biên bản.
2. Xuất khẩu xml Thông báo điều chỉnh thông tin biên lai Từ phiên bản R39 trở đi: NSD có thể xuất khẩu xml Thông báo điều chỉnh thông tin biên lai.
3. Phần mềm Cải tiến cách lưu trữ hóa đơn Từ phiên bản R39 trở đi: Chương trình lưu trình lưu trữ dữ liệu hóa đơn trong 03 năm tài chính gần nhất.

R38 (Phát hành ngày 20/09/2021)

Nội dung Mô tả
1. Cho phép thiết lập các cột cần xuất khẩu khi xuất khẩu chi tiết hóa đơn tại Danh sách hóa đơn, Phiếu xuất kho. Trước phiên bản R38: Nhiều đơn vị có nhu cầu ẩn một số cột dữ liệu khi xuất khẩu chi tiết danh sách hóa đơn, phiếu xuất kho. Tuy nhiên, chương trình đang xuất khẩu theo mẫu mặc định, không thể tùy chọn ẩn các cột theo nhu cầu.

Từ phiên bản R38 trở đi: Khi xuất khẩu chi tiết danh sách hóa đơn, Phiếu xuất kho, NSD có thể thiết lập được cột cần xuất thay vì xuất khẩu mẫu mặc định của chương trình.

2. Phân hệ Đăng ký phát hành: Bổ sung tính năng in, xuất khẩu tại các danh sách Trước phiên bản R38: Để in Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, Thông báo phát hành hóa đơn hoặc xuất khẩu Thông báo hủy, Thông báo điều chỉnh hoá đơn, NSD phải vào giao diện chi tiết của từng loại thông báo trên để thực hiện.

Từ phiên bản R38 Trở đi: NSD có thể in, xuất khẩu Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử, Thông báo phát hành hóa đơn, Thông báo hủy hóa đơn, Thông báo điều chỉnh hoá đơn ngay trên danh sách mà không cần vào giao diện chi tiết, giúp tiết kiệm thời gian thao tác.

3. Thiết lập các chỉ tiêu thống kê nhanh trên danh sách hóa đơn/phiếu xuất kho/biên lai Trước phiên bản R38: Tại danh sách hóa đơn/phiếu xuất kho/biên lai, chương trình đang ngầm định hiển thị một số chỉ tiêu thống kê hóa đơn: Đã phát hành, Chưa phát hành, Chưa gửi cho KH, Chưa thanh toán.

Từ phiên bản R38 Trở đi: NSD có thể thiết lập các chỉ số thống kê nhanh trên danh sách hóa đơn/phiếu xuất kho/biên lai theo nhu cầu thường sử dụng tại đơn vị.

4. Tăng số lượng hóa đơn được phép phát hành khi thực hiện phát hành hàng loạt hóa đơn/phiếu xuất kho/biên lai. Trước phiên bản R38: Khi phát hành hàng loạt hóa đơn, phần mềm chỉ phát hành tối đa 50 số hóa đơn/lần phát hành. Khách hàng mong muốn phát hành được nhiều hơn, vì mỗi tháng cần phát hành 10.000 hóa đơn và cuối tháng mới phát hành một lần.

Từ phiên bản R38 Trở đi: Phần mềm cho phép phát hành tối đa 100 số hóa đơn/lần phát hành, giúp tiết kiệm thời gian cho những đơn vị cần phát hành số lượng lớn hóa đơn/phiếu xuất kho/biên lai.

5. Chương trình hiển thị cảnh báo chi tiết khi xóa Hàng hóa, Khách hàng, Nhân viên đã có phát sinh trên hóa đơn/biên lai/phiếu xuất kho Trước phiên bản R38: Khi xóa Hàng hóa, Khách hàng, Nhân viên đã có phát sinh trên hóa đơn, chương trình chưa cảnh báo cụ thể phát sinh tại hóa đơn nào, NSD chưa biết cách kiểm tra nhanh hóa đơn nào đã phát sinh Hàng hóa, Khách hàng, Nhân viên đang muốn xóa.

Từ phiên bản R38 Trở đi: Khi xóa Hàng hóa, Khách hàng, Nhân viên đã có phát sinh trên hóa đơn, chương trình sẽ cảnh báo cụ thể phát sinh tại hóa đơn/biên lai/phiếu xuất kho nào để NSD nắm được ngay thông tin.

6. Đáp ứng load toàn bộ hàng hóa lên form lập để NSD chọn hàng hóa khi không nhớ tên/mã để gõ tìm Trước phiên bản R38: Khi lập hóa đơn: Bước khai báo hàng hóa, phần mềm chỉ lấy lên tối đa 100 hàng hóa. Khi NSD có hơn 100 hàng hóa mà không nhớ được thông tin hàng hóa để lọc tìm thì phải giải quyết bằng cách: Trước khi lập Hóa đơn, vào danh mục hàng hóa, dịch vụ xem lại tên hàng hóa.

Từ phiên bản R38 Trở đi: Tại bước khai báo hàng hóa khi lập hóa đơn/phiếu xuất kho, chương trình lấy lên toàn bộ hàng hóa đã khai báo trên danh mục, nếu số lượng hàng hóa nhiều, NSD có thể kéo thanh lăn để xem thêm.

7. Xuống dòng, ngắt dòng tùy ý khi nhập Tên hàng hóa, dịch vụ dài Trước phiên bản R38: Khi lập hóa đơn, với mã hàng có tên diễn giải dài, nếu khai báo thêm nội dung phần mềm chỉ hiển thị một dòng ngang, NSD không nắm được hết nội dung nhập có chính xác hay không.

Từ phiên bản R38 Trở đi: Khi lập hóa đơn/phiếu xuất kho, chương trình cho phép khai báo tên hàng hóa, dịch vụ nhiều dòng bằng cách nhấn tổ hợp phím Alt + Enter để xuống dòng.

Khi nhập khẩu hóa đơn/phiếu xuất kho, chương trình lấy lên định dạng tên hàng hóa trên nhiều dòng nếu trên file excel nhập khẩu, NSD nhập tên hàng hóa trên nhiều dòng.

8. Thanh toán trực tuyến hóa đơn được phát hành từ MISA meInvoice qua cổng thanh toán JETPAY Trước phiên bản R38: Chương trình đã cho phép người mua hàng thanh toán trực tuyến hóa đơn được phát hành từ meInvoice qua cổng thanh toán VNPAY.

Từ phiên bản R38 trở đi: Chương trình bổ sung thêm tiện ích cho phép người mua hàng thanh toán trực tuyến hóa đơn được phát hành từ meInvoice qua cổng thanh toán JETPAY.

9. Đáp ứng mẫu hóa đơn bán hàng cho đơn vị kinh doanh vàng bạc, đá quý Trước phiên bản R38: Chương trình chưa đáp ứng khởi tạo và phát hành hóa đơn cho các đơn vị kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Từ phiên bản R38 trở đi: Chương trình cho phép khởi tạo và phát hành hóa đơn dành cho các đơn vị kinh doanh vàng bạc, đá quý.

10. Cập nhật tên chi cục thuế Thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp theo HTKK 4.5.9 Cập nhật tên Cơ quan thuế tỉnh Đồng Tháp: “Thị xã Hồng Ngự – Chi cụ Thuế khu vực 3” thành “Thành phố Hồng Ngự- Chi cụ Thuế khu vực 3”

R37 (Phát hành ngày 10/08/2021)

Nội dung Mô tả
1. Vé điện tử: Bổ sung các tiện ích khi xuất Vé vận tải

Lưu ý: Chưa đáp ứng các tiện ích này trên thiết bị mobile, pos Sunmi

Tiện ích 1: Tự động điền giờ khởi hành theo giờ thực tế khi xuất vé.

Trước phiên bản R37: Khi xuất vé vận tải, nhân viên phải chọn giờ khởi hành, trường hợp xuất vé cho hàng loạt khách hàng cùng lúc thì rất mất thời gian thao tác.

Từ phiên bản R37 trở đi: Chương trình tự động điền giờ khởi hành theo giờ thực tế khi nhân viên xuất vé giúp tiết kiệm thời gian thao tác theo nguyên tắc sau:

 • Dựa vào thời điểm thực tế lập vé và các mốc thời gian khởi hành của tuyến đường đã khai báo trên danh mục tuyến đường, chương trình sẽ ngầm định giờ khởi hành của vé đang xuất theo giờ khởi hành gần nhất sau thời điểm lập vé của tuyến đường đó.
 • Ví dụ cụ thể: Tuyến đường của vé đang xuất có các giờ khởi hành 8:00; 10:00; 12:00. Thời điểm thực tế nhân viên xuất vé là 9:30 thì trên giao diện lập vé, chương trình sẽ tự động hiển thị Giờ khởi hành là 10:00.
 • Lưu ý: Chương trình vẫn cho phép chọn lại giờ khởi hành như trước đây.
Tiện ích 2: Tự động nhập số ghế khi xuất vé vận tải.

 • Trước phiên bản R37: Khi xuất vé vận tải, nhân viên phải tự nhập số ghế, trường hợp xuất 1 lần hàng chục số ghế thì rất mất thời gian nhập tay và còn dễ gặp sai sót như nhập trùng hoặc nhập không liên tiếp số ghế.
 • Từ phiên bản R37 trở đi: Chương trình cho phép thiết lập Tự động nhập số ghế khi xuất vé vận tải giúp tiết kiệm thời gian thao tác và luôn đảm bảo xuất đúng số ghế.

Tiện ích 3: Theo dõi cụ thể thời gian xuất vé (đáp ứng với tất cả các loại vé trên chương trình).

 • Trước phiên bản R37: Vé được xuất từ chương trình không có thông tin giờ xuất, người xuất nên đơn vị sử dụng phần mềm không kiểm soát được nhân viên xuất vé ngay khi thu tiền khách hàng hay tại thời điểm có người kiểm tra mới xuất để đối phó. Điều này gây thất thoát nghiêm trọng doanh thu của đơn vị nếu nhân viên chỉ thu tiền khách hàng và không xuất vé.
 • Từ phiên bản R37 trở đi: Chương trình cho phép thiết lập hiển thị thông tin Thời gian xuất trên vé phục vụ công tác quản lý.

Tiện ích 4: Xem vị trí xuất vé với những vé xuất trên mobile/máy pos

 • Trước phiên bản R37: Đối với các đơn vị vận tải, trên cùng 1 chuyến xe (VD: Bắc Giang – Hà Nội) có nhiều điểm lên, xuống khác nhau (VD: Bắc Giang – Bắc Ninh, Bắc Ninh – Hà Nội, Bắc Giang – Hà Nội). Hiện nay chương trình chưa cho phép theo dõi vị trí xuất vé, dẫn tới đơn vị không quản lý được việc phụ xe có xuất vé theo đúng chặng đường thực tế mà khách hàng đi hay không, gây thất thoát doanh thu.
 • Từ phiên bản R37 trở đi: Chương trình cho phép thiết lập hiển thị vị trí xuất vé với những vé được xuất trên máy pos/mobile giúp đơn vị theo dõi được địa điểm xuất vé có khớp với loại vé được xuất ra hay không.
2. Vé điện tử: Cho phép xuất cùng lúc hàng loạt vé cần điền thêm thông tin Trước phiên bản R37:

 • Chương trình chỉ đáp ứng xuất hàng loạt vé với mẫu vé không cần điền thêm thông tin (NSD điền số lượng vé cần xuất để xuất cùng lúc hàng loạt vé giống nhau)
 • Với mẫu vé cần điền thêm thông tin thì NSD phải xuất từng vé một, rất mất thời gian.

Từ phiên bản R37 trở đi:

 • Chương trình cho phép xuất cùng lúc hàng loạt vé cần điền thêm thông tin.
 • Đồng thời bổ sung tính năng nhập khẩu vé từ Excel, sau đó cho phép xuất hàng loạt từ danh sách vé đã nhập khẩu, giúp khách hàng có thể rút ngắn thời gian nhập liệu và xuất vé.
 • Xem chi tiết tại đây.
3. Bổ sung các mẫu biên lai thu phí, lệ phí khổ giấy A4 Trước phiên bản R37: Chương trình đáp ứng mẫu biên lai thu phí, lệ phí trên khổ giấy A5 ngang, một số đơn vị có tên loại phí, lệ phí dài hoặc nhập số dòng chi tiết phí, lệ phí trên 4 dòng thì biên lai bị nhảy sang 2 trang rất xấu và tốn giấy in.

Từ phiên bản R37 trở đi: Chương trình đáp ứng thêm mẫu biên lai thu phí, lệ phí khổ A4 dọc (như hóa đơn) để không biên lai nào bị nhảy 2 trang, thuận tiện cho việc in và giao cho khách hàng.

Khi khởi tạo mẫu biên lai, tại giao diện Thiết lập mẫu biên lai, chọn khổ A4, sau đó thực hiện khởi tạo và phát hành mẫu hóa đơn này như bình thường.

4. Trải nghiệm tính năng kiểm tra hóa đơn đầu vào trên trang tra cứu, Website.

Trước phiên bản R37: Khách hàng mong muốn được trải nghiệm trước Dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào MISA meInvoice trước khi mua dịch vụ, tuy nhiên, chương trình lại chưa đáp ứng tính năng trải nghiệm.

Từ phiên bản R37 trở đi: Dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào MISA meInvoice cho phép khách hàng trải nghiệm thử tính năng kiểm tra hóa đơn đầu vào trực tiếp trên website MISA meInvoice, hoặc trải nghiệm khi tra cứu hóa đơn nhận được từ nhà cung cấp sử dụng MISA meInvoice. Khách hàng có thể tự trải nghiệm để biết dịch vụ có đáp ứng đúng với nhu cầu, mong muốn của đơn vị mình hay không trước khi mua dịch vụ.

5. Cải tiến chức năng tìm kiếm tại danh sách Vé đã xuất, Vé xóa bỏ, Bảng kê vé đã sử dụng

Trước phiên bản R37: Tại thanh tìm kiếm trên danh sách Vé đã xuất, Vé xóa bỏ, Bảng kê vé đã sử dụng chương trình chỉ cho phép tìm kiếm theo số vé

Từ phiên bản R37 trở đi: Tại thanh tìm kiếm trên danh sách Vé đã xuất, Vé xóa bỏ, Bảng kê vé đã sử dụng chương trình cho phép tìm kiếm theo các tiêu chí đặc thù của từng loại vé:

 • Nếu đơn vị có đăng ký phát hành vé vận tải, có thể tìm kiếm theo: Số vé, Mã khách hàng, Tên khách hàng, Mã số thuế, Bến đi, Bến đến, Số xe.
 • Nếu đơn vị có đăng ký phát hành vé công ích, có thể tìm kiếm theo: Số vé, Mã khách hàng, Tên khách hàng, Mã số thuế, Kỳ thu.
 • Nếu đơn vị có đăng ký phát hành vé giải trí, có thể tìm kiếm theo: Số vé, Mã khách hàng, Tên khách hàng, Mã số thuế.
 • Nếu đơn vị đăng ký phát hành cả 3 loại vé chương trình cho phép tìm kiếm theo tất cả các tiêu chí trên.
6. Bổ sung tham số lọc trên danh sách Vé đã xuất

Bổ sung thêm tham số lọc theo Mẫu số – Ký hiệu tại danh sách Vé đã xuất, giúp các đơn vị sử dụng nhiều Mẫu số – Ký hiệu có thể tìm kiếm vé một cách nhanh chóng.

7. Cải tiến hóa đơn điện nước phép nhập giá trị âm Chỉ số cũ trên hóa đơn

Cho phép nhập giá trị âm Chỉ số cũ trên hóa đơn điện, nước đáp ứng nhu cầu đặc thù của Hợp tác xã cung cấp điện, nước.

R36 (Phát hành ngày 10/07/2021)

Nội dung Mô tả
Đáp ứng tính năng phê duyệt hóa đơn Với việc áp dụng quy trình phê duyệt, hóa đơn sau khi được lập sẽ phải qua bước kiểm tra phê duyệt để đảm bảo tính chính xác trước khi phát hành. Xem chi tiết tại đây.

R35 (Phát hành ngày 10/06/2021)

Nội dung Mô tả
Doanh nghiệp có nhiều đơn vị xuất hóa đơn/biên lai (có nhiều chi nhánh, cửa hàng, các điểm xuất hóa đơn riêng biệt) có thể quản lý hóa đơn/biên lai theo từng đơn vị. Xem chi tiết quản lý hóa đơn theo đơn vị tại đây.

Xem chi tiết quản lý biên lai theo đơn vị tại đây.

Cải tiến chức năng xuất khẩu danh sách hóa đơn và báo cáo có dữ liệu lớn (từ 1000 dòng trở lên) Xem hướng dẫn tại đây.

R34.1 (Phát hành ngày 22/05/2021)

Nội dung Mô tả
Bổ sung đơn vị tính  cho danh mục phí, lệ phí và cho phép lấy lên mẫu biên lai, báo cáo Ở các phiên bản trước: Với mẫu biên lai không in sẵn mệnh giá, chi tiết theo từng loại phí, lệ phí và có số lượng đơn giá, nếu muốn hiển thị được cột đơn vị tính trên biên lai, khách hàng phải thực hiện như sau:

 • Tự thêm trường mở rộng (Đơn vị tính) khi khởi tạo mẫu biên lai.
 • Sau đó, nhập tay thông tin cột Đơn vị tính khi lập biên lai.

Từ phiên bản R34.1 Web trở đi: Có thể thiết lập để chương trình tự động hiển thị thông tin Đơn vị tính khi lập biên lai:

 • Khai báo đơn vị tính cho loại phí, lệ phí cần sử dụng.
 • Thiết lập hiển thị Đơn vị tính đã có sẵn trên giao diện khởi tạo mẫu biên lai.
 • Khi lập biên lai chương trình sẽ tự động lấy lên được thông tin Đơn vị tính theo loại phí, lệ phí đã chọn.
 • Xem chi tiết tại đây.
Bỏ tiện ích tự động cập nhật thông tin số điện thoại

Ở các phiên bản trước: Khi lưu thông báo phát hành hóa đơn, nếu thông tin số điện thoại trên Hồ sơ hóa đơn điện tử đang trống thì chương trình tự động cập nhật lại theo số điện thoại trên thông báo phát hành.

Từ phiên bản R34.1 Web trở đi: Khi lưu thông báo phát hành hóa đơn, nếu thông tin số điện thoại trên Hồ sơ hóa đơn điện tử đang trống thì chương trình không cập nhật theo số điện thoại trên thông báo phát hành để người sử dụng chủ động quản lý thông tin Hồ sơ hóa đơn điện tử.

Cập nhật 13/03/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.