Cách ghi thông tin trên hóa đơn điều chỉnh - HELP MEINVOICE

Cách ghi thông tin trên hóa đơn điều chỉnh

1. Nội dung

Theo nghị định 123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT- BTC:

 Trường hợp có sai: mã số thuế; sai sót về số tiền ghi trên hóa đơn, sai về thuế suất, tiền thuế hoặc hàng hóa ghi trên hóa đơn không đúng quy cách, chất lượng thì nếu lựa chọn lập hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn đã lập có sai sót:

 • Hóa đơn điện tử điều chỉnh hóa đơn điện tử đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Điều chỉnh cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.
 • Đối với nội dung về giá trị trên hóa đơn có sai sót thì: điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh.

2. Ví dụ minh họa

Điều chỉnh tăng giá trị

Lưu ý: Bỏ tích chọn Tự động tính toán số liệu điều chỉnh phục vụ việc chỉ khai báo các thông tin cần điều chỉnh.

Điều chỉnh tăng đơn giá hàng hóa
  • Hóa đơn gốc ghi sai thông tin đơn giá hàng hóa: Đơn giá ghi trên hóa đơn 250.000 VNĐ, đơn giá đúng là 320.000 VNĐ.

=> Lập hóa đơn điều chỉnh tăng đơn giá bán hàng hóa lên 70.000 VNĐ. Đơn giá tăng dẫn đến thành tiền theo đơn giá tăng, tiền thuế tăng, tổng tiền thanh toán tăng, kế toán lập hóa đơn điều chỉnh khai báo nội dung như sau:

  • Khai báo đơn giá tăng và các giá trị liên quan thay đổi khi đơn giá tăng gồm: Thành tiền, Tổng tiền hàng, Tiền thuế GTGT, Tổng tiền thanh toán

  • Hóa đơn điều chỉnh tăng đơn giá bán hàng hóa hiển thị các thông tin điều chỉnh tương ứng.

Điều chỉnh tăng số lượng hàng hóa
  • Hóa đơn gốc ghi sai thông tin số lượng hàng hóa: Số lượng ghi trên hóa đơn 50, số lượng đúng là 75.

=> Lập hóa đơn điều chỉnh tăng số lượng hàng hóa lên 25. Số lượng tăng dẫn đến thành tiền theo số lượng tăng, tiền thuế tăng, tổng tiền thanh toán tăng, kế toán lập hóa đơn điều chỉnh khai báo nội dung như sau:

  • Khai báo số lượng hàng hóa tăng và các giá trị liên quan thay đổi khi số lượng tăng gồm: Thành tiền, Tổng tiền hàng, Tiền thuế GTGT, Tổng tiền thanh toán.

  • Hóa đơn điều chỉnh tăng số lượng hàng hóa hiển thị các thông tin điều chỉnh tương ứng.

Điều chỉnh tăng tiền thuế
  • Hóa đơn gốc có hàng hóa áp dụng giảm thuế theo nghị quyết 43 (mức thuế suất 8%), sau đó phát hiện mặt hàng không thuộc đối tượng giảm thuế.

=> Lập hóa đơn điều chỉnh tăng mức thuế suất lên 10%. Mức thuế suất tăng dẫn đến tiền thuế tăng và tổng tiền thanh toán tăng kế toán lập hóa đơn điều chỉnh khai báo nội dung như sau:

  • Khai báo mức thuế suất 10% và các giá trị liên quan thay đổi khi mức thuế suất tăng gồm: Tiền thuế GTGT, Tổng tiền thanh toán.

  • Hóa đơn điều chỉnh tăng thuế suất hiển thị các thông tin điều chỉnh tương ứng.

Điều chỉnh giảm giá trị

Lưu ý: Bỏ tích chọn Tự động tính toán số liệu điều chỉnh phục vụ việc chỉ khai báo các thông tin cần điều chỉnh.

Điều chỉnh giảm đơn giá hàng hóa
  • Hóa đơn gốc ghi sai thông tin đơn giá hàng hóa: Đơn giá ghi trên hóa đơn 250.000 VNĐ, đơn giá đúng là 200.000 VNĐ.

=> Lập hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá bán hàng hóa xuống 50.000 VNĐ. Đơn giá giảm dẫn đến thành tiền theo đơn giá giảm, tiền thuế giảm, tổng tiền thanh toán giảm, kế toán lập hóa đơn điều chỉnh khai báo nội dung như sau:

  • Khai báo giá trị âm đơn giá giảm và các giá trị liên quan thay đổi khi đơn giá giảm gồm: Thành tiền, Tổng tiền hàng, Tiền thuế GTGT, Tổng tiền thanh toán.

  • Hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá hàng hóa hiển thị các thông tin điều chỉnh tương ứng.

Điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa
  • Hóa đơn gốc ghi sai thông tin số lượng hàng hóa: Số lượng ghi trên hóa đơn 50, số lượng đúng là 30.

=> Lập hóa đơn điều chỉnh giảm số lượng hàng hóa xuống 20. Số lượng giảm dẫn đến thành tiền theo số lượng giảm, tiền thuế giảm, tổng tiền thanh toán giảm, kế toán lập hóa đơn điều chỉnh khai báo nội dung như sau:

  • Khai báo giá trị âm số lượng hàng hóa giảm và các giá trị liên quan thay đổi khi số lượng giảm gồm: Thành tiền, Tổng tiền hàng, Tiền thuế GTGT, Tổng tiền thanh toán.

  • Hóa đơn điều chỉnh giảm đơn giá hàng hóa hiển thị các thông tin điều chỉnh tương ứng.

Điều chỉnh giảm tiền thuế
  • Hóa đơn gốc có mặt hàng được giảm thuế theo nghị quyết 43 nhưng lại khai báo thuế suất 10 %.

=> Lập hóa đơn điều chỉnh giảm thuế suất xuống còn 8%. Mức thuế suất giảm dẫn đến tiền thuế giảm và tổng tiền thanh toán giảm kế toán lập hóa đơn điều chỉnh khai báo nội dung như sau:

  • Khai báo mức thuế suất 8% và ghi âm các giá trị liên quan thay đổi khi mức thuế suất giảm gồm: Tiền thuế GTGT, Tổng tiền thanh toán.

  • Hóa đơn điều chỉnh giảm thuế suất hiển thị các thông tin điều chỉnh tương ứng.

Điều chỉnh thông tin không liên quan đến tiền

Điều chỉnh tên hàng hóa
  • Hóa đơn gốc ghi sai tên hàng hóa. Tên hàng hóa trên hóa đơn: Áo sơ mi nữ, tên đúng: Áo sơ mi nam.

=> Lập hóa đơn điều chỉnh tên hàng hóa:

  • Chọn hàng hóa.
  • Nhấn phải chuột chọn Là dòng diễn giải, mô tả để không phải nhập thông tin tiền hàng.
  • Sau đó nhập nội dung điều chỉnh.

  • Hóa đơn điều hàng hóa hiển thị thông tin điều chỉnh tương ứng.

Điều chỉnh mã số thuế người mua hàng

Lập hóa đơn điều chỉnh tên hàng hóa:

  • Khai báo mã số thuế đúng của người mua hàng.
  • Tại dòng thông tin hàng hóa: Nhập nội dung điều chỉnh sau đó nhấn phải chuột chọn Là dòng diễn giải, mô tả để không phải nhập thông tin tiền hàng.

  • Hóa đơn điều mã số thuế người mua hiển thị thông tin điều chỉnh tương ứng.

Cập nhật 08/06/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay