Đơn vị sử dụng phần mềm AMIS.VN Kế toán phát hành hóa đơn áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15 trên meInvoice Desktop - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. MISA meInvoice Web
 3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Đơn vị sử dụng phần mềm AMIS.VN Kế toán phát hành hóa đơn áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15 trên meInvoice Desktop

Đơn vị sử dụng phần mềm AMIS.VN Kế toán phát hành hóa đơn áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15 trên meInvoice Desktop

1. Nội dung

Hướng dẫn đơn vị sử dụng phần mềm AMIS.VN kế toán tích hợp với meInvoice Desktop phát hành hóa đơn áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15.

Nội dung chính sách giảm thuế: Theo Khoản 1.1, Điều 3, Nghị quyết 43/2022/QH15:

 • Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 8% đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.

Trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: Viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

 • Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ.

Thời gian áp dụng: Theo Điều 3, nghị định 15/2022/NĐ-CP: Chính sách giảm thuế theo nghị quyết 43/2022/QH15 được áp dụng từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

2. Các bước thực hiện

Doanh nghiệp sử dụng phần mềm AMIS.VN Kế toán không thể phát hành hóa đơn áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15 trực tiếp trên phần mềm mà phải lập chứng từ trên AMIS.VN Kế toán sau đó phát hành hóa đơn trên meInvoice.

1. Doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - Phát hành hóa đơn GTGT

Bước 1: Cài đặt meInvoice Desktop phiến bản đáp ứng nghị định 123/2020/NĐ-CP

 • Tải bộ cài tại đây.
 • Xem các bước hướng dẫn cài đặt và kết nối dữ liệu tại đây

Lưu ý: Khách hàng đang áp dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP thì bỏ qua bước này.

Bước 2: Tạo mẫu hóa đơn từ mẫu hóa đơn trên AMIS.VN Kế toán – lựa chọn áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15

 • Vào mục Mẫu hóa đơn, nhấn Thêm, chọn Thêm mẫu từ nghị định 51.

 • Chọn mẫu hóa đơn nghị định 51/2010/NĐ-CP khởi tạo từ AMIS.VN kế toán cần chuyển đổi sang mẫu hóa đơn nghị định 123/2020/NĐ-CP đồng thời áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15.

 • Khai báo ký hiệu hóa đơn mới theo quy định tại nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Lưu ý: Trường hợp chuyển đổi mẫu hóa đơn nhiều thuế suất thì phải tích chọn Áp dụng nghị quyết 43

Bước 3: Lập chứng từ bán hàng trên AMIS.VN Kế toán

Lưu ý: Đối với những hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15: % Thuế GTGT vẫn chọn 10%, Tiền thuế GTGT: Kế toán tự tính lại và nhập tay tiền thuế theo mức thuế suất 8%.

Bước 4: Lấy dữ liệu hóa đơn từ phần mềm AMIS.VN Kế toán sang meInvoice để phát hành hóa đơn.

Sau khi kết nối phần mềm AMIS.VN Kế toán với meInvoice.

1. Vào mục Hóa đơn\ nhấn Tiện ích.

2. Nhấn Cập nhật hóa đơn từ PM khác.

3. Chọn khoảng thời gian để tìm kiếm hóa đơn cần cập nhật dữ liệu\ nhấn Lấy dữ liệu.

4. Tích chọn hóa đơn cần cập nhật dữ liệu, nhấn Đồng ý.

5. Chương trình hiển thị kết quả cập nhật dữ liệu. Nhấn OK.

6. Hóa đơn được cập nhật hiển thị trên danh sách Hóa đơn điện tử trên phần mềm meInvoice.

Lưu ýCác chứng từ chưa phát hành trên phần mềm AMIS.VN Kế toán được lấy sang meInvoice bao gồm:

   • Các chứng từ bán hàng có tích chọn Lập kèm hóa đơn:
    • Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước.
    • Bán hàng đại lý bán đúng giá.
   • Hóa đơn
    • Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước.
    • Bán hàng đại lý bán đúng giá.
   • Chứng từ giảm giá hàng bán.
    • Bán hàng hóa, dịch vụ.
    • Bán hàng hóa, dịch vụ.
   • Chứng từ trả lại hàng mua.
   • Chứng từ chuyển kho.

Bước 5Phát hành hóa đơn.

Lưu ý: Trên giao diện hóa đơn, sửa % thuế suất thuế GTGT thành 8% đối với những hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15.

Sau khi hóa đơn được phát hành trên meInvoice, trạng thái chứng từ đã lập hóa đơn sẽ được tự động cập nhật sang phần mềm SME 2021 trong vòng 10s.

2. Doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp trực tiếp - Phát hành hóa đơn bán hàng

Bước 1: Cài đặt meInvoice Desktop phiên bản đáp ứng nghị định 123/2020/NĐ-CP

 • Tải bộ cài tại đây.
 • Xem các bước hướng dẫn cài đặt và kết nối dữ liệu tại đây

Lưu ý: Khách hàng đang áp dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP thì bỏ qua bước này.

Bước 2: Tạo mẫu hóa đơn từ mẫu hóa đơn trên SME – lựa chọn áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15.

 • Vào mục Mẫu hóa đơn, nhấn Thêm, chọn Thêm mẫu từ nghị định 51.

 • Chọn mẫu hóa đơn nghị định 51/2010/NĐ-CP khởi tạo từ SME AMIS.VN kế toán cần chuyển đổi sang mẫu hóa đơn nghị định 123/2020/NĐ-CP đồng thời áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15.

 • Khai báo ký hiệu hóa đơn mới theo quy định tại nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Bước 3: Lập chứng từ bán hàng trên AMIS.VN Kế toán.

Tại giao diện lập hóa đơn, kế toán bổ sung 1 dòng hàng hóa dịch vụ và hạch toán tiền thuế được giảm.

Bước 4: Lấy dữ liệu hóa đơn từ phần mềm AMIS.VN Kế toán sang meInvoice để phát hành hóa đơn.

Sau khi kết nối phần mềm AMIS.VN Kế toán với meInvoice.

1. Vào mục Hóa đơn\ nhấn Tiện ích.

2. Nhấn Cập nhật hóa đơn từ PM khác.

3. Chọn khoảng thời gian để tìm kiếm hóa đơn cần cập nhật dữ liệu\ nhấn Lấy dữ liệu.

4. Tích chọn hóa đơn cần cập nhật dữ liệu, nhấn Đồng ý.

5. Chương trình hiển thị kết quả cập nhật dữ liệu. Nhấn OK.

6. Hóa đơn được cập nhật hiển thị trên danh sách Hóa đơn điện tử trên phần mềm meInvoice.

Lưu ý: Các chứng từ chưa phát hành trên phần mềm AMIS.VN Kế toán được lấy sang meInvoice bao gồm:

   • Các chứng từ bán hàng có tích chọn Lập kèm hóa đơn:
    • Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước.
    • Bán hàng đại lý bán đúng giá.
   • Hóa đơn
    • Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước.
    • Bán hàng đại lý bán đúng giá.
   • Chứng từ giảm giá hàng bán.
    • Bán hàng hóa, dịch vụ.
    • Bán hàng hóa, dịch vụ.
   • Chứng từ trả lại hàng mua.
   • Chứng từ chuyển kho.

Bước 5: Phát hành hóa đơn

Trên giao diện lập hóa đơn:

 • Xóa dòng hạch toán tiền thuế được giảm thuế được giảm.
 • Tích chọn Áp dụng nghị quyết 43/2022/QH15.

Sau khi hóa đơn được phát hành trên meInvoice, trạng thái chứng từ đã lập hóa đơn sẽ được tự động cập nhật sang phần mềm AMIS.VN Kế toán trong vòng 10s.

Cập nhật 05/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay
Đã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu quả.