Lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn lập từ hệ thống khác sai sót - HELP MEINVOICE

Lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn lập từ hệ thống khác sai sót

1. Nội dung

Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng phần mềm MISA meInvoice để phát hành hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, nếu phát hiện hóa đơn đã phát hành trên các hệ thống khác có sai sót thì xử lý như sau:

 • Người bán thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn sai sót.
 • Sau đó lập hóa đơn điện tử điều chỉnh cho hóa đơn sai sót.

2. Các bước thực hiện

Bước 1. Lập thông báo với cơ quan thuế về hóa đơn sai sót.

 1. Vào mục Xử lý hóa đơn\Thông báo hóa đơn sai sót, nhấn Lập thông báo.

2. Khai báo thông tin phát hành từ hệ thống khác sai sót.

 • Chon Hóa đơn từ hệ thống khác.
 • Tại mục Chọn loại hóa đơn: Chọn loại hóa đơn phát hành từ hệ thống khác sai sót.
 • Khai báo thông tin hóa đơn sai sót.
 • Nhấn Đồng ý.

3. Chương trình tự lấy lên thông tin hóa đơn sai sót, khai báo các thông tin còn thiếu trên thông báo.

 • Nếu hóa đơn sai sót là hóa đơn theo nghi định 123/2020/NĐ-CP:
  • Chọn thông báo của NNT nếu bên bán hoặc bên mua phát hiện sai sót.
  • Nếu do cơ quan thuế phát hiện sai sót và gửi thông báo yêu cầu rà soát thì tích chọn Thông báo của NNT theo thông báo của CQT và khai báo Số thông báo và Ngày thông báo rà soát của CQT.
 • Tại mục Hủy/Điều chỉnh/Thay thế/Giải trình chọn: Điều chỉnh.
 • Khai báo lý do điều chỉnh hóa đơn.
 • Ký điện tử lên thông báo.
 • Nhấn Gửi để gửi thông báo cho CQT.

4. Theo dõi kết quả phản hồi của CQT tại cột Trạng thái trên danh sách thông báo.

Bước 2: Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn sai sót.

1. Vào mục Điều chỉnh hóa đơn, nhấn Lập hóa đơn điều chỉnh.

2. Khai báo thông tin hóa đơn sai sót cần lập hóa đơn điều chỉnh.

3. Khai báo thông tin trên hóa đơn điều chỉnh, nhấn Lưu và Phát hành.

4. Tích chọn Gửi CQT cấp mã để chương trình tự động gửi hóa đơn cho CQT cấp mã ngay khi phát hành.

 • Nếu tích chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng, chương trình sẽ tự động gửi hóa đơn cho khách hàng ngay khi hóa đơn được cấp mã.

5. Trên hóa đơn thay thế hiển thị dòng thông tin điều chỉnh cho hóa đơn nào.

Lưu ý: Thực hiện tương tự với phiếu xuất kho.

Cập nhật 14/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay