Thiết lập cách hiển thị thông tin Số lượng, Đơn giá, Thuế suất, Tiền thuế trên mẫu hóa đơn (link sửa mẫu/2/0) - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. MISA meInvoice Web
 3. QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO
 4. Thiết lập cách hiển thị thông tin Số lượng, Đơn giá, Thuế suất, Tiền thuế trên mẫu hóa đơn (link sửa mẫu/2/0)

Thiết lập cách hiển thị thông tin Số lượng, Đơn giá, Thuế suất, Tiền thuế trên mẫu hóa đơn (link sửa mẫu/2/0)

1. Nội dung.

Hướng dẫn thiết lập cách hiển thị thông tin Số lượng, Đơn giá, Thuế suất, Tiền thuế trên mẫu hóa đơn 1 thuế suất.

2. Hướng dẫn chi tiết.

1. Thiết lập cách hiển thị thông tin Số lượng, Đơn giá

Phần mềm mặc định: Nếu trên form lập nhập Số lượng, Đơn giá = 0 thì trên hóa đơn hiển thị trống.

Có thể thiết lập lại để: Nếu trên form lập nhập Số lượng, Đơn giá = 0 thì trên hóa đơn cũng hiển thị = 0 bằng cách:

 • Tại bước tùy chỉnh thông tin chi tiết hóa đơn, tùy chỉnh thông tin Số lượng.
  • Vào phần Tùy chỉnh chi tiết mẫu hóa đơn.

  • Nhấn biểu tượng tùy chỉnh tại thông tin Số lượng, xóa đoạn code như hình.

  • Đoạn code sau khi xóa.

 • Tại bước tùy chỉnh thông tin chi tiết hóa đơn, tùy chỉnh thông tin Đơn giá.
  • Nhấn biểu tượng tùy chỉnh tại thông tin Đơn giá, xóa đoạn code như hình.

  • Đoạn code sau khi xóa.

 • Sau khi thiết lập, lưu lại mẫu hóa đơn: Nếu trên form lập nhập Số lượng, Đơn giá = 0 thì trên hóa đơn cũng hiển thị = 0 .

2. Thiết lập cách hiển thị thông tin Thuế suất GTGT, Tiền thuế GTGT

Phần mềm mặc định:

 • Với thuế suất KCT, KKKNT thì trên hóa đơn hiển thị X.
 • Với thuế suất KHAC thì hiển thị  khác AB.CD%

Có thể thiết lập lại để: Với thuế suất KCT, KKKNT thì trên hóa đơn Thuế suất và tiền thuế hiển thị là 0 hay /, \ bằng cách:

 • Tại bước Tùy chỉnh thông tin chi tiết mẫu hóa đơn, tùy chỉnh thông tin thuế suất:
  • Nhấn biểu tượng tùy chỉnh tại thông tin Thuế suất GTGT.

  • Gõ cách hiển thị là 0, / hay \ vào vị trí các mũi tên trong hình.

 • Tại bước Tùy chỉnh thông tin chi tiết mẫu hóa đơn, tùy chỉnh thông tin tiền thuế GTGT:
  • Nhấn biểu tượng tùy chỉnh tại thông tin Tiền thuế GTGT.

  • Gõ cách hiển thị là 0, / hay \ vào vị trí các mũi tên trong hình.

 • Trên hóa đơn Thuế suất và tiền thuế hiển thị là 0 hay /, \ theo thiết lập khi trên giao diện lập hóa đơn chọn thuế suất KCT, KKKNT.

Cập nhật 13/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay