Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu 03/DL-HĐĐT) - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. MISA meInvoice Web
 3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
 4. Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu 03/DL-HĐĐT)

Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu 03/DL-HĐĐT)

1. Nội dung

Hướng dẫn xuất khẩu tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu 03DL-HĐĐT) để nộp cho cơ quan thuế.

Đối tượng doanh nghiệp thuộc trường hợp cần phải lập và nộp tờ khai này:

Căn cứ theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 60 Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này được ban hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này được ban hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trường hợp từ ngày Nghị định này được ban hành đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này hoặc Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018, nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

2. Các bước thực hiện

Trường hợp 1: Doanh nghiệp bán hàng hóa, dịch vụ không áp dụng giảm thuế theo nghị quyết 406 và không áp dụng thuế suất thuế GTGT khác 5%,10%, 0, KCT, KKKNT

Bước 1: Xuất khẩu file xml tờ khai chứng từ, hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu 03/DL-HĐĐT)  trên phần mềm.

 • Vào mục Báo cáo\Bảng kê chi tiết, chọn Xuất khẩu 03/DL-HĐĐT.
 • Chọn kỳ báo cáo, nhấn Đồng ý để xuất khẩu tờ khai.

Bước 2: Nhập khẩu file xml tờ khai chứng từ, hàng hóa, dịch vụ bán ra trên hệ thống HTKK của Tổng cục Thuế.

 • Tại giao diện phần mềm HTKK, chọn mục Hóa đơn\Dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (03/DL-HĐĐT):

 • Chọn kỳ tính thuế.

 • Nhập khẩu file xml tờ khai chi tiết chứng từ, hàng hóa dịch vụ bán ra vào HTKK.

 • Chương trình hiển thị bảng kê chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Lưu ý: Thông tin Doanh thu chưa có thuế GTGT trên tờ khai:

 • Đối với đơn điều chỉnh giảm, trên tờ khai phải thể hiện giá trị trong dấu (). Hiện tại, hóa đơn điều chỉnh giảm trên tờ khai xuất khẩu từ meInvoice khi nhập khẩu vào HTKK sẽ tự động hiển thị giá trị âm gồm:
  • Hóa đơn điều chỉnh giảm phát hành trên meInvoice Desktop kể từ ngày 28/02/2021 trở đi.
  • Hóa đơn điều chỉnh giảm phát hành trên meInvoice Web kể từ ngày 04/12/2020 trở đi.
  • Hóa đơn điều chỉnh giảm phát hành từ SME không tự đánh dấu âm được trên tờ khai khi nhập khẩu vào HTKK, Kế toán tự nhập tay dấu âm vào Doanh thu chưa có thuế GTGT.
  • Đối với những hóa đơn điều chỉnh giảm không thuộc trường hợp tự động hiển thị giá trị âm trên HTKK thì kế toán tự nhập tay dấu âm vào Doanh thu chưa có thuế GTGT (khi xuất khẩu xml từ meInvoice, những hóa đơn điều chỉnh giảm được note tại cột Ghi chú)
 • Đối với hóa đơn xóa bỏ Doanh thu chưa có thuế GTGT = 0
 • Đối với Hóa đơn bất động sản: Doanh thu chưa có thuế GTGT được tính bằng: Tổng giá trị chuyển nhượng – Giá trị được trừ khi tính thuế. 

Bước 3: Kết xuất tờ khai ra file xml và đính kèm tờ khai giá trị gia tăng khi nộp trên hệ thống kê khai của Tổng cục Thuế.

Trường hợp 2: Doanh nghiệp bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng giảm thuế suất theo nghị quyết 406

Bước 1: Tải mẫu bảng kê của tờ khai hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra trên HTKK.

 • Tại giao diện phần mềm HTKK, chọn mục Hóa đơn\Dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (03/DL-HĐĐT):

 • Chọn kỳ tính thuế.

 • Tải mẫu tờ khai

Bước 2: Xuất khẩu bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng ra excel. Sao chép nội dung từ excel vào mẫu bảng kê của HTKK.

 • Vào mục Báo cáo\Bảng kê chi tiết, thiết lập kỳ báo cáo.

 • Xuất khẩu bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng ra excel.

 • Sao Chép nội dung từ excel vào mẫu bảng kê của HTKK.

Lưu ý: Với những hóa đơn áp dụng nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 khai báo trên tờ khai như sau:

  • Nhóm thuế suất: Chọn Trường hợp khác.
  • Thuế suất
   • Nếu hóa đơn áp dụng thuế suất 10% thì nhập 7.
   • Nếu hóa đơn áp dụng thuế suất 5% thì nhập 3.5.
  • Ghi chú: Nhập là Hóa đơn áp dụng 406/NQ-UBTVQH15.

Bước 3: Tải bảng kê vào tờ khai 03/DL trên HTKK

Bước 4: Kết xuất tờ khai ra file xml và đính kèm tờ khai giá trị gia tăng khi nộp trên hệ thống kê khai của Tổng cục Thuế.

Trường hợp 3: Doanh nghiệp bán hàng hóa, dịch vụ áp dụng các mức thuế suất thuế khác

Bước 1: Tải mẫu bảng kê của tờ khai hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra trên HTKK

 • Tại giao diện phần mềm HTKK, chọn mục Hóa đơn\Dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (03/DL-HĐĐT):

 • Chọn kỳ tính thuế.

 • Tải mẫu tờ khai.

Bước 2: Xuất khẩu bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng ra excel.

 • Vào mục Báo cáo\Bảng kê chi tiết, thiết lập kỳ báo cáo.

 • Xuất khẩu bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng ra excel.

 • Sao chép nội dung từ excel vào mẫu bảng kê của HTKK.

Lưu ý: Với hóa đơn áp dụng mức thuế suất khác 5%,10%, 0, KCT, KKKNT, 8% kế toán tự tính lại và điền lại mức thuế suất vào cột thuế suất trên bảng kê.

Bước 3: Tải bảng kê vào tờ khai 03/DL trên HTKK.

Bước 4: Kết xuất tờ khai ra file xml và đính kèm tờ khai giá trị gia tăng khi nộp trên hệ thống kê khai của Tổng cục Thuế.

Cập nhật 16/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay