Tôi không nhận được phản hồi của cơ quan thuế về thông báo sai sót hóa đơn - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. MISA meInvoice Web
  3. HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Tôi không nhận được phản hồi của cơ quan thuế về thông báo sai sót hóa đơn

Tôi không nhận được phản hồi của cơ quan thuế về thông báo sai sót hóa đơn

1. Tình trạng?

Đơn vị gửi thông báo hóa đơn sai sót cho cơ quan thuế nhưng không nhận được phản hồi.

2. Nguyên nhân

Quy trình tiếp nhận và phản hồi của cơ quan thuế diễn ra như sau:

Theo điều 13, quyết định 14447- Quy trình hóa đơn điện tử.

1. Đối chiếu bước 1:

Trong thời gian 15 phút kể từ khi nhận được gói dữ liệu thông báo HĐĐT có sai sót (Mẫu số 04/SS-HĐĐT) của NNT theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Cổng điện tử tự động đối chiếu gói dữ liệu của NNT gồm:

– Mã số thuế phải thuộc các trạng thái (00, 02, 03, 04, 05).

– Các chỉ tiêu trên thông báo đúng Chuẩn dữ liệu.

– Chữ ký số của NNT theo đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Số lượng thông báo HĐĐT có sai sót trong gói dữ liệu phải khớp đúng với số lượng thông báo HĐĐT có sai sót trong thông tin chung của gói dữ liệu.

– Trường hợp NNT gửi HĐĐT qua doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp, Hệ thống HĐĐT tự động đối chiếu trạng thái MST của doanh nghiệp/tổ chức kết nối trực tiếp phải đang hoạt động (00, 04).

– Trường hợp NNT gửi HĐĐT qua tổ chức truyền nhận, Hệ thống HĐĐT tự động đối chiếu thêm các thông tin đối với tổ chức truyền nhận theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Quy trình.

Căn cứ kết quả đối chiếu, Cổng điện tử tạo thông báo Mẫu số 01/TB-KTDL, ký nhân danh Tổng cục Thuế và gửi NNT theo phương thức quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy trình.

Lúc này chương trình trả về trạng thái thông báo là đã gửi CQT.

2. Đối chiếu bước 2:

Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo về việc tiếp nhận thông báo HĐĐT có sai sót theo thông báo Mẫu số 01/TB-KTDL, Hệ thống HĐĐT tự động đối chiếu sự tồn tại của từng hóa đơn trong thông báo HĐĐT có sai sót NNT gửi. Đối với thông báo giải trình của NNT cho thông báo của CQT thì đối chiếu sự tồn tại thông báo của CQT.

Căn cứ kết quả đối chiếu, Cổng điện tử tạo thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc HĐĐT đã lập có sai sót (Mẫu số 01/TB-SSĐT).

Lúc này chương trình trả về trạng thái thông báo là CQT tiếp nhận/không tiếp nhận.

3. Ban hành thông báo về việc kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót (Mẫu số 01/TB-SSĐT) gửi NNT:

Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo về việc tiếp nhận thông báo HĐĐT có sai sót theo thông báo Mẫu số 01/TB-KTDL, công chức, Phụ trách bộ phận TTKT, Thủ trưởng CQT (hoặc người được Thủ trưởng CQT phân công, ủy quyền), công chức được giao làm công tác văn thư thực hiện ban hành thông báo Mẫu số 01/TB-SSĐT theo quy định tại điểm a, khoản 4 Điều 6 Quy trình.

Hệ thống HĐĐT tự động gửi thông báo Mẫu số 01/TB-SSĐT đã được ký số cho NNT theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Quy trình.

Như vậy, phụ thuộc vào thời gian phản hồi của cơ quan thuế, chương trình mới có thể trả về kết quả tờ khai có trạng thái CQT chấp nhận/không chấp nhận.

Cập nhật 25/04/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay